Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Dudka Katarzyna, Paluszkiewicz Hanna

Wolters Kluwer Polska


Wydanie: 3/2017
Isbn: 9788381078177
Stron: 692

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 59.46 zł.

W książce z postępowania karnego przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i zmiany o charakterze "renowelizacyjnym", będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu oraz "inkwizycyjności" postępowania karnego, a także zmiany odnoszące się do procesu karnego, wynikające z dokonanych w ciągu ostatniego roku wielu nowelizacji innych aktów prawnych, w tym ustaw - Kodeks karny, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prawo o prokuraturze i innych. Oprócz szczegółowej analizy najważniejszych instytucji karnoprocesowych oraz toku procesu karnego podręcznik zawiera:
- wzory najważniejszych pism procesowych i orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym,
- krótkie kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście,
- spis przydatnej literatury z zakresu postępowania karnego.

Książka z postępowania karnego jest przeznaczona dla studentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje. Może być przydatna również dla praktyków: sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, adwokatów i radców prawnych chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnego (po zmianach z lat 2013-2017) modelu procesu karnego.


Tag: Postępowanie karne testy, Proces karny zarys systemu, Proces karny podręcznik, Postępowanie karne książka, Postępowanie odwoławcze,
  • Postępowanie karne Pytania. Kazusy. Tablice. Testy
  • Proces karny zarys systemu Waltoś
  • Proces karny
  • Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym
  • Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Zwrot towaru