Ustawa o lasach Komentarz Radecki

Wojciech Radecki

Wolters Kluwer Polska


Wydanie: 2/2017
Isbn: 9788381078115
Stron: 500

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 164.82 zł.

Komentarz do ustawy o lasach jest przeznaczony przede wszystkim dla leśników, w szczególności strażników leśnych, oraz przedstawicieli organów administracji publicznej, prawników praktyków, a także tych wszystkich, którym kondycja polskich lasów, ich piękno i bogactwo form życia przyrodniczego nie są obojętne. Autor komentarza Ustawa o lasach wyjaśnia przepisy ustawy na podstawie swojej wiedzy - z uwzględnieniem dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego, ze wskazaniem różnej ich wykładni, jeżeli przepis jest niejasny i dopuszcza rozmaite interpretacje. Największą wagę przykłada do przepisów ochronnych, a także tych o charakterze penalnym, w pełnym brzmieniu przywołując przepisy karne mające zastosowanie w ochronie lasów; przytacza też szeroko przepisy wykonawcze do ustawy.
Rozwiązania komentowanej ustawy zostały omówione na szerokim tle prawnym, zwłaszcza ustaw o ochronie przyrody i środowiska, z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy o lasach, przede wszystkim:
ustawą z 20.03.2015 r., którą wprowadzono do ustawy o lasach przepisy realizujące postanowienia dwóch rozporządzeń unijnych odnoszących się do obrotu drewnem i wyrobami z drewna,
ustawą z 11.04.2016 r., którą wprowadzono instytucję pierwokupu na rzecz Lasów Państwowych,
ustawą z 16.12.2016 r., którą dodano art. 14b zobowiązujący ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.


Tag: Ustawa o ochronie przyrody komentarz, Komentarz do ustawy o lasach, Ustawa o lasach Komentarz, Prawo ochrony środowiska, Gospodarka odpadowa,
  • Sprawozdania o odpadach komunalnych
  • Ustawa o lasach Komentarz
  • Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku
  • Ustawa o lasach Komentarz Radecki

Ustawa o lasach Komentarz Radecki

Zwrot towaru