VAT w jednostkach samorządu terytorialnego Centralizacja wraz z pierwszą korektą prewskaźnika

Ewa Sokołowska Strug, Karolina Gierszewska, Paweł Barnik

Wydawnictwo C.H.Beck


Wydanie: 1/2017
Isbn: 9788325588861
Stron: 288

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 127.04 zł.

Książka zawiera o centralizacji VAT z prewskaźnikiem zawiera:

- przedstawienie specyfiki odliczeń podatku VAT w JST,
- opis rewolucyjnych zmian jakie ustawodawca wprowadził w podatku od towarów i usług od 1 października 2016 r. w zakresie w ogóle rozliczania podatku VAT w JST (tzw. centralizacja VAT),
- opis szczegółowych zasad przeprowadzenia wspólnego scentralizowanego rozliczenia podatku VAT, w tym m.in. nowe zasady wystawiania faktur, prowadzenie wspólnych rejestrów podatkowych, zasady składania wspólnej skonsolidowanej deklaracji podatkowej,
- opis rewolucyjnych zmian jakie ustawodawca wprowadził w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2016 r. w zakresie odliczania podatku naliczonego w JST (tzw. prewspółczynnik),opis sposobu wyliczenia prewspółczynnika i współczynnika (poparty przykładami),przedstawienie na przykładach sposobu dokonania pierwszej korekty prewspółczynnika odliczenia podatku naliczonego,
- przedstawienie na przykładach sposobu dokonania łącznej korekty prewspółczynnika jak i wskaźnika proporcji,
- przedstawienie na przykładach procesu przeprowadzenia tzw. korekty wieloletniej,
- najważniejsze interpretacje podatkowe, pisma Ministerstwa Finansów i wyroki sądowe w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług dotyczących JST.

Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanowi fundamentalną zmianę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego. Po 1 stycznia 2017 r. gmina (powiat, województwo) i jej jednostki zależne (tj. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe) stanowią z punktu widzenia „jedną całość”. Podmioty te są bowiem uznawane za jednego podatnika VAT. Z dniem 1 stycznia 2017 r. ustaje odrębność podatkowa jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno jednostki organizacyjne JST (jak i sama JST – czyli gmina, powiat czy województwo) muszą wspólnie rozliczać podatek od towarów i usług.

Niniejsza publikacja opisuje zasady dokonania centralizacji VAT na podstawie ustawy z 13.9.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

W publikacji zostały przedstawione rewolucyjne zmiany jakie ustawodawca wprowadził:

- od 1 stycznia 2016 r. w zakresie odliczania podatku naliczonego w JST;
- od 1 października 2016 r. w zakresie w ogóle rozliczania podatku VAT w JST (tzw. centralizacja VAT).

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

- jak dokonać wyliczenia prewspółczynnika oraz wskaźnika proporcji,
- jak dokonać pierwszej korekty prewspółczynnika odliczenia podatku naliczonego,
- jak dokonać łącznej korekty prewspółczynnika jak i wskaźnika proporcji,
- jak dokonać tzw. korekty wieloletniej.
- jak przygotować się do centralizacji względem rozliczeń podatku VAT,
- jak wystawiać faktury w trakcie centralizacji oraz po jej dokonaniu,
- czy korygować wstecz dokumenty już wystawione,
- w jaki sposób prowadzić wspólne rejestry podatkowe,
- w jaki sposób rozliczać wspólną skonsolidowaną deklarację podatkową,
- jak dokonać konsolidacji w zakresie kas rejestrujących,
- co oznacza dla JST sukcesja podatkowa wprowadzona w związku z centralizacją VAT,
- jakie są zasady odliczenia podatku naliczonego, gdy zakup służy jednocześnie działalności opodatkowanej (ewentualnie opodatkowanej oraz zwolnionej) jak i niepodlegającej opodatkowaniu (odliczanie podatku naliczonego wg tzw. struktury).

Książka zawiera również bardzo liczne wyroki sądowe, najważniejsze interpretacje podatkowe, pisma Ministerstwa Finansów dotyczące kwestii VAT w samorządzie.


Tag: Komentarz do planu 2018, Plan kont jednostki budżetowej, Książka szczegołowa klasyfikacja 2018, Kalendarz księgowego budżetu 2018, Świadczenie 500 plus,
  • Komentarz do planu kont Augustowska
  • Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
  • Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
  • Procedury podatkowe i administracyjne 2018

VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Zwrot towaru