Zamówienia publiczne akty wykonawcze Komentarz

Pieróg Jerzy

Wydawnictwo C.H.Beck


Wydanie: 1/2015
Isbn: 9788325565589
Stron: 856

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 243.90 zł.

Komentarz zawiera opracowanie podstawowych najpowszechniej stosowanych w praktyce aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. W komentarzu skomentowane zostały m.in. rozporządzenia:
 • z 12.2.2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
 • z 12.12.2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
 • z 19.2.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
 • z 20.2.2013 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
 • z 20.2.2013 r. w sprawie wykazu robót budowlanych,
 • z 20.2.2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,
 • z 3.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych,
 • z 16.12.2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,
 • z 16.12.2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
 • z 10.5.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych ,
 • z 28.1.2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
 • z 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Komentarze do poszczególnych aktów wykonawczych uzupełniono o przykłady, które mają ułatwić stosowanie przepisów. Autorzy przytoczyli i zanalizowali również orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki. Komentarz stanowi świetne i kompletne uzupełnienie Komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieróga. Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Komentarz z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce


Tag: Komentarz do prawa zamowień publicznych, Umowa koncesja na roboty budowlane, PZP Komentarz 2018, , Prawo zamowień publicznych Komentarz,
 • Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg
 • Prawo zamówień publicznych Komentarz
 • Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz
 • Umowy pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD
 • Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski

Zamówienia publiczne akty wykonawcze Komentarz

Zwrot towaru