Akcyza Komentarz 2020 Zimny Marcin
Zapowiedź

Akcyza Komentarz 2020 Zimny Marcin

Adam Bigas


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325581145
Rok wydania: 2020

Akcyza Komentarz Zimny Marcin

Komentarz do akcyzy stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny. Dla wygody Czytelników, w celu ułatwienia szybkiej orientacji w tekście, Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Komentarz skierowany jest przede wszystkim do praktyków zajmujących się podatkiem akcyzowym i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania z tego zakresu, jak również analityków finansowych, radców prawnych, sędziów oraz doradców i kandydatów na doradców podatkowych, a także studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę. Publikacja zapewnia Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy na temat podatku akcyzowego, gdyż omówione w nim zagadnienia wzbogacone zostały licznymi odniesieniami do interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów polskich.

Komentarz w sposób wyczerpujący a zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

- podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem akcyzowym;
- zwolnień przedmiotowych;
- obowiązków podatnika;
- podmiotów pośredniczących;
- zwrotu akcyzy.

Akcyza Komentarz uwzględnia i szczegółowo prezentuje najnowsze regulacje, wprowadzone m.in. na mocy ustawy z 25.7.2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1479, zmiany weszły w życie 1.1.2016 r.). Najważniejsze z nich dotyczą:

- uproszczenia procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych;
- odstąpienia od obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie;
- doprecyzowania regulacji dotyczących wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy;
- implementacji przepisów dyrektywy Rady 2013/61/UE z 17.12.2013 r. zmieniającej dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE.

Pozycja uwzględnia również regulacje, wprowadzone ustawą z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893, zmiany weszły w życie 19.5.2016 r.). Zmiany dotyczą między innymi:

- procedury wydania zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego;
- zezwoleń na prowadzenie działalności przez podmioty pośredniczące;
- wniosków o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych.

Komentarz zawiera również unormowania, związane z wejściem w życie Unijnego Kodeksu Celnego (dostosowanego ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r. poz. 1228, zmiany weszły w życie 20.8.2016r.). Zmiany odnoszą się do:

- zmiany definicji eksportu;
- zmiany definicji importu;
- zastąpienia dotychczasowego odesłania do Wspólnotowego Kodeksu Celnego w zakresie procedur uproszczonych odwołaniem do przepisów Unijnego Kodeksu Celnego dotyczących uproszczeń;
- dostosowania przepisów dotyczących przemieszczania wyrobów energetycznych przy użyciu rurociągu do nowych przepisów prawa celnego;
- nowych zasad poboru i wysokości odsetek wynikających z długu celnego.

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tego komentarza zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! Dostęp trwa od 15 października 2016 r. do 15 października 2017 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych ustawy o podatku akcyzowym, Ordynacji podatkowej, rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z 9.10.2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.