Apelacje cywilne i karne

Apelacje cywilne i karne

Stefan Jaworski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325536831
Rok wydania: 2012

Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami

Opracowanie przeznaczone jest dla absolwentów wydziałów prawa, którzy w toku swojej edukacji prawniczej nie mieli możliwości zetknięcia się z praktycznymi problemami przy sporządzaniu apelacji karnych i cywilnych. Autor przyjął założenie, że potencjalny Czytelnik posiada niezbędną wiedzę teoretyczną w zakresie postępowań apelacyjnych, dlatego też zostały pominięte założenia doktrynalne i spory teoretyczne, dotyczące postępowań odwoławczych oraz bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych w tym przedmiocie. W zakresie rozważań teoretycznych i orzecznictwa sądów należy w tym miejscu odwołać się do wielu opracowań w tym zakresie autorstwa wybitnych teoretyków i praktyków. Opracowanie Apelacje. Wzory Pism nie aspiruje do rangi podręczników akademickich, ani też nie jest głosem w rozważaniach teoretyczno-praktycznych. Na podstawie niniejszej pracy Czytelnik ma przyswoić sobie niezbędną, praktyczną wiedzę służącą prawidłowemu sporządzaniu apelacji, która ma  ułatwić ich prawidłowe sporządzanie tak, aby były one maksymalnie czytelne dla głównego ich adresata, czyli sądu. Chodzi o wyeksponowanie między innymi takich zagadnień, jak: prawidłowe konstruowanie zarzutów i  wniosków apelacyjnych, struktura uzasadnienia, używany język, układ graficzny apelacji. Zarówno proces karny, jak i cywilny jest sztuką argumentacji, co się wiąże z przekonywającym ich przedstawianiem, tak aby prezentowany pogląd był jasny, zrozumiały i wiarygodny. Uwagi te  dotyczą również apelacji. Jednakże problem jest bardziej skomplikowany jeśli chodzi o argumentację i przedstawianie poglądów w apelacji. Chodzi o to, że apelacja jest składana w wyniku przegranego procesu przed sądem I instancji. Jest to oczywiście niekorzystna sytuacja procesowa dla strony skarżącej, jednakże nie jest to  sytuacja bez wyjścia, gdyż stronie niezadowolonej z wyroku sądu I instancji przysługuje apelacja. Składając apelację, strona wdraża tryb kontroli instancyjnej. Apelacja jest bardzo często okazją do ostatniego przedstawienia swojej argumentacji w kontekście wyroku sądu I instancji. Jest to okazja do wskazania uchybień sądu I instancji, jakie popełnił, wydając wyrok. Bez wątpienia pod- łoże teoretyczne i znajomość orzecznictwa sądów są niezbędne do prawidłowego sporzą- dzenia apelacji. Jednakże samo podłoże teoretyczne jest niewystarczające. Dopiero połą- czenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie sporządzania apelacji da bez wątpienia pożądany efekt w postaci poprawnie sporządzonej apelacji. W istocie opracowanie to jest praktycznym przewodnikiem adepta sztuki prawniczej po  problemach towarzyszących sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Jest sprawą niepodlegającą dyskusji, że początkujący prawnik nie ma wypracowanego własnego modelu sporządzania tego rodzaju pism procesowych.

Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism to pisma procesowe dotyczące bardzo szerokiego zakresu spraw oraz aktów prawnych:
ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31.1.2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych,
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu,
ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg dotyczący apelacji),
ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (wyciąg dotyczący apelacji).