Apelacje cywilne i karne Jaworski

Apelacje cywilne i karne Jaworski

149 zł 132.49 zł

Stefan Jaworski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325583798
Rok wydania: 2016

Apelacje cywilne i karne Jaworski Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

Pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym.

W niniejszym 4. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze nowelizacje.

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany procedury karnej wprowadzone m.in. ustawą z 11.3.2016 r. (Druk Sejmowy Nr 207, Sejm VIII Kadencji – wejście w życie 15.4.2016 r.), których celem jest powrót do modelu procesu karnego zachowującego nadrzędność prawdy materialnej, w którym kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu (kontradyktoryjno-inkwizycyjnego) i które dotyczą, m.in.:


- możliwości usunięcia przez sąd drugiej instancji ewentualnych uchybień popełnionych przez sąd pierwszej instancji,

- możliwości prowadzenia postępowania przez strony niekorzystające z profesjonalnego przedstawiciela, co sprowadza się przede wszystkim do zwolnienia ich z obowiązku formułowania zarzutów w odniesieniu do rozstrzygnięcia, a tym samym dokonywania w wypadku niepodniesienia takich zarzutów całościowej kontroli rozstrzygnięcia przez sąd odwoławczy,

- możliwości zaskarżenia tzw. rozstrzygnięcia negatywnego,

- kwestii związanych z zakresem zaskarżenia,

- możliwości uchylenia zaskarżonego orzeczenia – jako rażąco niesprawiedliwego – niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów w wypadkach stwierdzenia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, zakazu ne peius lub jeżeli jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości.


Ponadto książka zawiera wszystkie najnowsze nowelizacje z zakresu procedury cywilnej wprowadzone ustawą z 10.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm. – wejście w życie 8.9.2016 r.), która dotyczy zliberalizowania przepisów o formie czynności prawnych i nowego ujęcia dokumentu w postępowaniu cywilnym, zwiększenia dostępu do sądu przez poszerzenie katalogu spraw, które będą rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych oraz stworzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych, także w tradycyjnych postępowaniach cywilnych tzw. duża informatyzacja postępowania cywilnego

Zakres tematyczny książki obejmuje zarówno apelację cywilną, jak i apelację karną. W obrębie każdej apelacji wyróżniono trzy części. Pierwsza z nich – opisowa, stanowi wyczerpujący praktyczny komentarz, uzupełniony najbardziej reprezentatywnymi i aktualnymi orzeczeniami, druga część zawiera najbardziej przydatne w codziennej praktyce wzory pism procesowych, a trzecia część – orzecznictwo, zawiera przegląd najnowszego orzecznictwa, który dla wygody Czytelnika został podzielony tematycznie, adekwatnie do systematyki całej publikacji.

W ZAKRESIE APELACJI CYWILNEJ

W części I Autor kolejno prezentuje i omawia:


- dopuszczalność apelacji cywilnej,

- podmioty legitymowane do składania apelacji,

- termin do wniesienia apelacji cywilnej, zapowiedź apelacji,

- elementy konstrukcyjne apelacji,

- opłaty sądowe w sprawach cywilnych

- postępowanie międzyinstancyjne,

- odpowiedź na apelację

- postępowanie przed sądem drugiej instancji oraz granice rozpoznania.


W części II znajdują się następujące wzory:


- Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa materialnego oraz sprzeczności ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym,

- Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego,

- Apelacja w postępowaniu uproszczonym,

- Odpowiedź na apelację pozwanego doręczoną pełnomocnikowi powoda,

- Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy rozwodowej,

- Pełnomocnictwo w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,

- Pełnomocnictwo do reprezentowania strony tylko przed sądem pierwszej instancji,

- Pełnomocnictwo do reprezentowania strony przed sądami wszystkich instancji,

- Pełnomocnictwo bez prawa reprezentowania strony w postępowaniu kasacyjnym,

- Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu o rozwód przed sądem odwoławczym,

- Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda,

- Zawiadomienie o wygaśnięciu pełnomocnictwa.


W ZAKRESIE APELACJI KARNEJ

W części I Autor kolejno prezentuje i omawia:


- dopuszczalność apelacji karnej,

- podmioty uprawnione do złożenia apelacji,

- właściwość sądów,

- termin do wniesienia apelacji karnej,

- wymogi formalne apelacji w sprawie karnej,

- zarzuty apelacyjne,

- postępowanie międzyinstancyjne,

- postępowanie przed sądami drugiej instancji,

- rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego.


W części II znajdują się następujące wzory:


- Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez zaniechanie zwrotu sprawy prokuratorowi,

- Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa materialnego poprzez błędne zastosowanie przepisu,

- Odpowiedź na apelację karną,

- Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda,

- Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie,

- Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego,

- Upoważnienie do obrony,

- Uprawnienie do obrony nieograniczonej,

- Upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela prywatnego,

- Upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego,

- Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez oddalenie wniosku dowodowego,

- Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez przeprowadzenie dowodu z nagrań uzyskanych za pomocą przestępstwa.


Pozycja, ze względu na swój praktyczny charakter adresowana jest w szczególności do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz adwokatów i radców prawnych na co dzień zajmujących się powyższą tematyką, a także sędziów i prokuratorów.

Zalety dla Czytelnika!


- gotowe wzory pism,

- merytoryczna analiza wyroków sądowych,

- wskazanie klasycznych błędów i problemów związanych z pisaniem pism procesowych,

- wyczerpujące i szczegółowe omówienie tematyki apelacji cywilnych i karnych w oparciu o literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo,

- aktualny stan prawny, uzupełniony o najnowsze zmiany legislacyjne i orzecznictwo.