Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Stefan Jaworski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788382350562
Rok wydania: 2021

Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Komentarz praktyczny omawiający całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. Ponadto publikacja wzbogacona jest o wzory pism procesowych oraz wybór orzecznictwa.

Najnowsze wydanie uwzględnia obowiązujący stan prawny, w tym wszystkie zmiany jakie zaszły w procesie cywilnym i karnym od dużych nowelizacji tychże procesów wprowadzonych przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469 ze zm.), a także ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694). Szóste wydanie uzupełniono i rozszerzono również o kolejne poglądy doktryny, a także najnowsze orzecznictwo.

Książka została podzielona na dwie główne części: apelację cywilną i karną.

W Części I w zakresie komentarza do apelacji cywilnej Autor omawia:

dopuszczalność apelacji cywilnej,
podmioty legitymowane do składania apelacji,
termin do wniesienia apelacji cywilnej, zapowiedź apelacji,
elementy konstrukcyjne apelacji,
opłaty sądowe w sprawach cywilnych,
postępowanie międzyinstancyjne,
odpowiedź na apelację,
postępowanie przed sądem drugiej instancji oraz granice rozpoznania.
W Części II znajdują się następujące wzory:

apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa materialnego oraz sprzeczności ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym,
apelacja od wyroku Sądu Rejonowego,
apelacja w postępowaniu uproszczonym,
odpowiedź na apelację pozwanego doręczoną pełnomocnikowi powoda,
pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy rozwodowej,
pełnomocnictwo w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,
pełnomocnictwo do reprezentowania strony tylko przed sądem pierwszej instancji,
pełnomocnictwo do reprezentowania strony przed sądami wszystkich instancji,
pełnomocnictwo bez prawa reprezentowania strony w postępowaniu kasacyjnym,
pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu o rozwód przed sądem odwoławczym,
wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda,
zawiadomienie o wygaśnięciu pełnomocnictwa.
W Części I w zakresie komentarza do apelacji karnej Autor omawia:

dopuszczalność apelacji karnej,
podmioty uprawnione do złożenia apelacji,
właściwość sądów,
termin do wniesienia apelacji karnej,
wymogi formalne apelacji w sprawie karnej,
zarzuty apelacyjne,
postępowanie międzyinstancyjne,
postępowanie przed sądami drugiej instancji,
rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego.
W Części II znajdują się następujące wzory:

apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez zaniechanie zwrotu sprawy prokuratorowi,
apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa materialnego poprzez błędne zastosowanie przepisu,
odpowiedź na apelację karną,
wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda,
wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie,
wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego,
upoważnienie do obrony,
uprawnienie do obrony nieograniczonej,
upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela prywatnego,
upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego,
apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez oddalenie wniosku dowodowego,
apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez przeprowadzenie dowodu z nagrań uzyskanych za pomocą przestępstwa.