Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych Uwzględnia regulacje tarcz antykryzysowych związanych z COVID-19
Bestseller

Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych Uwzględnia regulacje tarcz antykryzysowych związanych z COVID-19

Mariusz Wolski


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381877503
Rok wydania: 2020

Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych Uwzględnia regulacje tarcz antykryzysowych związanych z COVID-19

W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, analizowaną z perspektywy zamówień publicznych. Autor szczegółowo przedstawia zagadnienia odnoszące się do poszczególnych standardów kontroli. Opracowanie stanowi przydatne źródło wiedzy na temat:
działań, jakie powinny być podejmowane przez kierowników jednostek, aby zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości,
korekt finansowych w przypadku zamówień objętych projektami unijnymi,
właściwej organizacji kontroli zarządczej, umożliwiającej realizację celów i zadań jednostki w sposób legalny, efektywny, oszczędny oraz terminowy.
W publikacji uwzględniono ponadto rozwiązania prawne dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 odnoszące się do odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z zamówieniami publicznymi.

Z książki dowiesz się:
Pojęcie kontroli zarządczej
Akty prawne i inne źródła regulujące problematykę kontroli zarządczej
Definicja zamówień publicznych i ich znaczenie dla publicznej gospodarki finansowej
Akty prawne regulujące udzielanie zamówień publicznych
Cele kontroli zarządczej i ich odniesienie do problematyki zamówień publicznych
Podmioty odpowiedzialne za zapewnienie kontroli zarządczej oraz ich zadania z tym związane
Szczególna pozycja Ministra Finansów w obszarze kontroli zarządczej
Standardy kontroli zarządczej dotyczące środowiska wewnętrznego z perspektywy problematyki udzielania zamówień publicznych
Standardy kontroli zarządczej dotyczące środowiska wewnętrznego z uwzględnieniem specyfiki zamówień publicznych
Cele i zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej o szczególnym znaczeniu dla zamówień publicznych
Standardy kontroli zarządczej dotyczące celów i zarządzania ryzykiem jako elementu kontroli zarządczej
Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na zidentyfikowane ryzyka w procesie udzielania zamówień publicznych
Mechanizmy kontroli, które mogą być zastosowane wobec ryzyk zidentyfikowanych w procesie udzielania zamówień publicznych
Wpływ elementu kontroli zarządczej w postaci informacji i komunikacji na prawidłowość udzielania zamówień publicznych
Znaczenie standardów elementu kontroli zarządczej w postaci informacji i komunikacji dla prawidłowości udzielania zamówień publicznych
Monitorowanie i ocena jako element kontroli zarządczej służący ocenie jej skuteczności, w tym względem zamówień publicznych
Standardy monitorowania i oceny oraz ich realizacja względem zamówień publicznych
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej dotyczących udzielania zamówień publicznych
Wybrane zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Przykłady rozwiązań, których przyjęcie w ramach kontroli zarządczej w jednostce może zapobiec powstaniu naruszeń dyscypliny finansów publicznych związanych z udzielaniem zamówień publicznych