Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP wzory list kontrolnych z komentarzem

Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP wzory list kontrolnych z komentarzem

189 zł 143.70 zł

Wojdylak Sputowska Zofia


Wydawnictwo: ODDK
Isbn: 9788378043430
Rok wydania: 2017

Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP wzory list kontrolnych z komentarzem z suplementem elektronicznym

W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmieniona nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1020 z późn. zm.), oraz akty wykonawcze wydane w celu wykonania tej ustawy. Uwzględniono również zasady prawidłowego wydatkowania środków publicznych oraz standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Książka zawiera 44 wzory list kontrolnych z komentarzami. Korzystający z opracowania dowie się:

- jak opracować program zadania zapewniającego w zakresie zamówień publicznych;
- jak przeprowadzić badanie systemu organizacji urzędu w zakresie zamówień publicznych;
- jakie pytania zadać w związku z badaniem poprawności specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- jak zbadać proces postępowania w sprawie każdego z trybów udzielania zamówienia publicznego;
- jak sprawdzić, czy umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera wszystkie niezbędne elementy;
- jak ocenić prawidłowość funkcjonowania komisji przetargowej.

Publikacja kierowana jest do audytorów oraz pracowników kontroli wewnętrznej oraz wszystkich tych osób, którym powierzono obowiązki prowadzenia zadań w zakresie postępowania związanego z badaniem prawidłowości stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Książce towarzyszy suplement elektroniczny zawierający wzory dokumentów w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).