Adam Olejniczak

- Prawo cywilne część ogólna Olejniczak Radwański


Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

Prawo cywilne część ogólna Olejniczak Radwański

Adam Olejniczak

Czternaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W podręczniku prawniczym Prawo cywilne - część ogólna zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego, w tym m.in.: - przedmioty stosunku cywilnoprawnego,- osoby fizyczne i osoby prawne

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zobowiązania część ogólna Olejniczak

Zobowiązania część ogólna Olejniczak Radwański

Adam Olejniczak

Podręcznik prawniczy Zobowiązania część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:- naprawienia szkody,- świadczeń pieniężnych,- umów zobowiązaniowych- czynów niedozwolonych oraz- bezpodstawnego wzbogacenia. Trzynaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. Podręcznik uwzględnia zmiany w regulacji prawnej dotyczącej walutowości świad

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352

Maciej Gutowski

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:- przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotów stosunków cywilnoprawnych, zagadnienia retroakcji ustaw, zasady domniemania dobrej wiary, zakazu nadużycia prawa podmiotowego;- osób fizycznych: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; dóbr osobistych i ich ochrony; miejsca zami

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Janina Panowicz Lipska

W skład pakietu wchodzą Zobowiązania - część szczegółowa i Zobowiązania - część ogólna autorstwa Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Podręczniki Prawnicze. Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Dwunaste wydanie książki Zobowiązania – cześć szczegółowa uwzględnia zmiany stanu prawnego dotyczące m.in. umowy sprzedaży, pożyczki, umowy rachunku bankowego, ubezpieczeń gos

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak

Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak

Adam Olejniczak

Tom 6. z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132) odnoszące się do określenia początku biegu trzyletniego terminu przedawnienia. Obecnie na równi z wiedz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Wojciech Katner

Drugie wydanie tomu jest związane z licznymi zmianami stanu prawnego dotyczącego prezentowanych umów. Ogromne wpływ na treść tomu miała omawiana dogłębnie zmiana z obowiązującej od 25.12.2014 r. ustawy o prawach konsumenta. Szczególnie została ona skomentowana w rozdz. II przy omawianiu pozakodeksowych umów sprzedaży. Zmiany legislacyjne dotyczą także umów offsetowych w związku z wprowadzeniem nowej ustawy regulującej te zagadnienia – ustawy z 26.6.2014 r. o niektórych u

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zobowiązania część ogólna Radwański

Zobowiązania część ogólna Radwański

Adam Olejniczak

Obejmuje tematykę uregulowana przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą naprawienia szkody, świadczeń pieniężnych, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych oraz bezpodstawnego wzbogacenia. Dziesiąte wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentacje wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W niniejszym wydaniu uwzględniono zmieniony w ciągu ostatnich dwóch lat stan prawny. W szczególności dotyczy to istotnych zmian w zakresie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych

Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych

Adam Olejniczak

Poszczególne rozdziały książki poświęcone są standaryzacji w kontekście zasad konstrukcji i realizacji przedsięwzięć społecznych i inwestycyjnych, współpracy z wolontariatem oraz partnerami i sponsorami zewnętrznymi. Omówione zostały również obszary standaryzacji etycznej oraz procesy tworzenia wizerunku organizacji i zasady współpracy międzynarodowej. Publikacja przybliża czytelnikowi także standardy i procedury dotyczące obszarów współpracy z administracją publiczn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Barański

Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest coraz częściej podejmowana nie tylko na obszarze realizacji obowiązków nałożonych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, ale również podczas rozwiązywania palących problemów społecznych występuj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie

Jaśkiewicz

Dnia 6.3.2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej przepisy umożliwiają uelastycznienie systemu naliczania opłat, które pobierane są od właścicieli nieruchomości, a także rozwiązują niektóre inne zgłaszane przez środowisko samorządowe problemy – stanowiąc niejako doraźne remedium na występujące kłopoty związane ze stosowaniem wprowadzanych z początkiem 2013 roku przepisów. Prawodawca kształtując ramy prawne nowego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 436.322ms