Aleksander Oleszko

- Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu


Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu

Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu

Aleksander Oleszko

W pierwszym tomie komentarza prof. Oleszko analizuje przepisy ustawy - Prawo o notariacie, przede wszystkim te, które dotyczą problemów ustrojowych polskiego notariatu. Podejmuje też próbę określenia miejsca instytucji notariatu w porządku prawa unijnego oraz państwowego. W komentarzu zostały omówione takie zagadnienia, jak: - strukturalne i modelowe instytucje prawne notariatu,- status ustrojowy notariusza a charakter czynności notarialnej,- organizacja samorządu zawodowego,- usta

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Akty notarialne Komentarz

Akty notarialne Komentarz Oleszko

Aleksander Oleszko

Komentarz to szczegółowe omówienie art. 91-95 Prawa o notariacie, dotyczących aktów notarialnych. Wśród wszystkich czynności notarialnych akty notarialne pełnią najdonioślejszą funkcję, zapewniając pewność obrotu prawnego nieruchomościami. Akty notarialne mają ponadto szczególną moc dowodową, co wzmacnia bezpieczeństwo obrotu prawnego. W komentarzu przedstawione zostały m.in. cele i funkcje aktu notarialnego, jego rodzaje, skutki obrotu nieformalnego, zagadnienia związ

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego

Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego Komentarze do orzeczeń referendarzy sądowych

Aleksander Oleszko

Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 10 dni roboczych , czas dostawy Adresatami książki są notariusze, od których jako profesjonalistów wymagana jest szczególna staranność i znajomość prawa, aplikanci i asesorzy notarialni, adwokaci, radcowie prawni, referendarze. Wnioski o wpis w księdze wieczystej rozpatrują przeważnie referendarze sądowi, których decyzje w formie orzeczeń w najszerszym zakresie jako pierwsze oddziałują na zachowania adresatów, a nawet opinii

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości

Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości

Aleksander Oleszko

Książka stanowi próbę określenia miejsca instytucji notariatu w porządku prawa unijnego oraz państwowego. Ponadto autor stara się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy współczesny notariat odpowiada wskazanym zarówno w 1933 r., jak i w 1991 r. założeniom, których podstawą była realizacja zadań publicznych państwa kreowanych przez suwerena, powołującego do życia instytucję notariatu.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza

Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza

Aleksander Oleszko

Publikacja zawiera kompleksową analizę jednoczesnego ujęcia odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej oraz karnej notariusza, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzonych wadliwie aktów notarialnych stwierdzających dokonanie czynności prawnej. W części pierwszej publikacji omówiono standardy ustrojowe oraz zawodowe będące podstawą odpowiedzialności notariusza, tj. m.in.: rolę notariusza jako osoby zaufania publicznego, obowiązek informacyjno-doradczy notariusza przy dokonaniu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe

Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe

Aleksander Oleszko

Książka zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu, tj.: - ustawę - Prawo o notariacie, - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, - ustawę o księgach wieczystych i hipotece, - rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym oraz projekt rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, - przepisy postępowania wieczystoksięgowego,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo o Notariacie Komentarze LexisNexis Część 2 Oleszko

Prawo o Notariacie Komentarze LexisNexis Część 2 Oleszko

Aleksander Oleszko

Tom 1 s.739, Tom 2 s.821. Część 2 stanowi kontynuację części 1 tego Komentarza, która ukazała się w 2011 r. W części 2 zostały kompleksowo omówione wszystkie zagadnienia dotyczące czynności notarialnych. W tomie 1 skomentowano przepisy ogólne dotyczące czynności notarialnych oraz tryb ich dokonywania. W komentarzu przedstawione zostały rodzaje czynności notarialnych, problematyka odmowy dokonania czynności notarialnej, cele i funkcje aktu notarialnego, skutki obrotu nieforma

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Prawo rolne

Prawo rolne

Aleksander Oleszko

Podręcznik Prawo rolne skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji, studiów licencjackich z zakresu administracji i zarządzania rolnictwem.Publikacja może służyć również pracownikom administracji rządowej i samorządowej, którzy rozstrzygają liczne sprawy o charakterze prawno-rolnym.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo rolne i żywnościowe Zarys wykładu

Prawo rolne i żywnościowe Zarys wykładu

Beata Jeżyńska

Prawo rolne i żywnościowe kierujemy przede wszystkim do studentów prawa, administracji, studiów licencjackich z zakresu administracji oraz zarządzania rolnictwem. Publikacja może służyć również pracownikom administracji rządowej oraz samorządowej, którzy rozstrzygają liczne sprawy o charakterze prawnorolnym.

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy