Andre Helin

- Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin


Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Andre Helin

Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie prawnym z ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 991), a także z projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk sejmowy Nr 1092), które wchodzą w życie 14 dni od dnia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe

Anna Bernaziuk

W 5. wydaniu przedstawiono najnowsze dane dotyczące wartości transakcji fuzji i przejęć zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zaprezentowano także interpretacje podatkowe oraz zasadę określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT. Uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in.: z ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. 1182 ze zm.), która określa zasady zarządzania mieniem państwowym w spółkach Skarbu Państwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Ustawa o rachunkowości Komentarz 2019 Helin

Andre Helin

Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najnowszy stan prawny. Kolejne, 8. wydanie Komentarza prezentuje bogaty dorobek doktryny i judykatury. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- prowadzenia ksiąg rachunkowych;- inwentaryzacji;- wyceny aktywów i pasywów oraz ustalan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych

Anna Bernaziuk

Książka całościowo przedsta proces fuzji i przejęć z uwzględnieniem specyfiki tak fundamentalnych polskich ustaw, jak: Kodeks spółek handlowych, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej, o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawa o rachunkowości i ustawy podatkowe: dochodowym od osób prawnych, od osób fizycznych, VAT, podatków i opłat lokalnych. Skutki rachunkowe i podatkowe zilustrowano wieloma przykładami. Publikacja zawiera liczne wykresy, rysunki i tabel

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Konsolidacja sprawozdań finansowych + Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych

Konsolidacja sprawozdań finansowych + Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych

Anna Bernaziuk

W skład pakietu wchodzą Konsolidacja sprawozdań finansowych, Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych

Anna Bernaziuk

Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów firmy BDO Sp. z o.o. oraz swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć skomplikowane przepisy regulujące fuzje i przejęcia. W kontekście nabycia i łączenia spółek kapitałowych decydującą rolę odgrywają szczegółowo opisane przez Autorów aspekty prawne, finansowe, rachunkowe a także podatkowe wspomnianych procesów. Bardzo ważną rolę pełnią także praktyczne porady dotyczące teg

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych

Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych

Andre Helin

PODSTAWOWE ZALETY: Omówienie praktycznych problemów nowoczesnej sprawozdawczości finansowej spółek kapitałowych Uwzględnienie nowych regulacji prawa bilansowego i podatkowego oraz kodeksu spółek handlowych Wskazanie na obszary zagrożeń i potencjalnych konfliktów powodowanych niejasnością lub rozbieżnością przepisów prawa Interpretacja skomplikowanych zagadnień podatkowych w celu osiągnięcia optymalnej sytuacji podatkowej w ramach istniejących przepisów ZAWARTOść: Ogólna

Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce

Ustawa o rachunkowości 2019 Komentarz Helin

Ustawa o rachunkowości 2019 Komentarz Helin

Andre Helin

Piąte wydanie do ustawy o rachunkowości autorstwa Helin Andre uwzględnia stan prawny na dzień 1.1.2013 rok. Autor omawia w nim także zmiany dotyczące sporządzania, badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Komentarz odwołuje się do zmian wprowadzonych do niniejszej ustawy od roku 2009 roku, szczegółowo omawiając ich wpływ na zagadnienia związane z prowadzeniem i zamykaniem ksiąg rachunkowych. Dokonując analizy po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck