Andrzej Kidyba

- Prawo handlowe Kidyba Beck najlepsza książka dla studentów z prawa handlowego


Prawo handlowe Kidyba

Prawo handlowe Kidyba Beck najlepsza książka dla studentów z prawa handlowego

Andrzej Kidyba

Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym (w tym zasad prowadzenia spraw i reprezentacji);- druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym m.in. spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytucje not for profit;- t

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Meritum Prawo Spółek Kidyba

Meritum Prawo Spółek Kidyba

Andrzej Kidyba

Przewodnik po problematyce prawa spółek. Publikacja obejmuje nie tylko omówienie zagadnień spółek handlowych uregulowanych w przepisach kodeksu spółek handlowych, tj.: - spółki jawnej, - partnerskiej, - komandytowej, - komandytowo-akcyjnej, - z ograniczoną odpowiedzialnością, - akcyjnej, - ale także spółki cywilnej uregulowanej przepisami kodeksu cywilnego, a także spółki cichej będącej umową nienazwaną oraz europejskie formy spółek.Opracowanie ma charakter praktyczn

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300 omówienie przepisów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Andrzej Kidyba

W tomie drugim dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówiono przepisy regulujące działanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorami publikacji są znakomici przedstawiciele nauki prawa handlowego, a także praktycy.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Łączenie podział i przekształcanie spółek handlowych Kidyba

Łączenie podział i przekształcanie spółek handlowych Kidyba

Andrzej Kidyba

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie prawnych środków transformacji podmiotów gospodarczych – przede wszystkim spółek handlowych, ale także spółki cywilnej, jednoosobowej działalności gospodarczej i spółdzielni pracy. Podjęto w niej próbę wyjaśnienia szeregu wątpliwości z praktyki stosowania prawa, odnosząc się w szczególności do takich kwestii jak: ochrona wierzycieli transformujących się spółek, obrona interesów wspólników (akcjonariuszy), odpowiedzialność

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba Tom 1 i 2 najlepszy komentarz do KSH

Andrzej Kidyba

Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między innymi:- ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398);- ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba

Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba

Andrzej Kidyba

Publikacja stanowi rozwinięcie i uzupełnienie dwóch poprzednich książek z serii "Biblioteka Prawa Handlowego": Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. W drugim wydaniu uwzględniono ostatnie zmiany w przepisach, m.in. dotyczące umowy maklerskiej, omówionej szerzej jako umowa w zakresie instytucji finansowych, a nie tylko papierów wartościowych.W części dotyczącej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo spółek handlowych Tom 2B

Prawo spółek handlowych Tom 2B

Andrzej Szumański

Tom 2B z serii System Prawa Handlowego poświęcony jest takim zagadnieniom jak spółka akcyjna, spółki atypowe oraz quasi-spółki, w tym spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa, spółki pracownicze z udziałem pracowników, spółki komunalne, spółki koncernowe czy spółki publiczne. Omówiono również zagadnienia dotyczące prawa spółek Unii Europejskiej. Zaprezentowane w Systemie Prawa Handlowego zagadnienia dotyczące spółki akcyjnej stanowią wartościowe i szczegółowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o funduszach inwestycyjnych Komentarz Tom 1 Art. 1-157

Ustawa o funduszach inwestycyjnych Komentarz Tom 1 Art. 1-157

Andrzej Kidyba

Komentarz jest pierwszym kompleksowym opracowaniem ustawy o funduszach inwestycyjnych, które odnosi się bezpośrednio zarówno do przepisów prawa, jak i do praktyki ich stosowania oraz stanowisk organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Ponadto jako jedyny omawia zmiany wprowadzone w związku z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI). Autorzy poruszają prawne aspekty działania T

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Pozakodeksowe umowy handlowe Kidyba

Pozakodeksowe umowy handlowe Kidyba

Andrzej Kidyba

Książka z umów handlowych stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i umów nienazwanych. W drugim wydaniu książki Pozakodeksowe umowy handlowe autorzy dokonali niezbędnych korekt związanych ze zmianą stanu prawnego, m.in. omówili szerzej zagadnienie umowy maklerskiej w zakresie instrumentów finansowych, odnosząc się również do instrument

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeksowe umowy handlowe

Kodeksowe umowy handlowe

Andrzej Kidyba

W książce z umów handlowych omówiono umowy handlowe wyodrębnione normatywnie, mające swoje źródło w przepisach kodeksu cywilnego. Analizie zostały poddane następujące typy umów:- sprzedaży na raty,- rachunku bankowego,- leasingu,- agencji,- komisu,- spedycji,- składu,- ubezpieczenia,- przewozu,- o roboty budowlane,- dostawy,- kontraktacji. Niniejszy tom jest uzupełnieniem publikacji Pozakodeksowe umowy handlowe oraz Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, k

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska