Andrzej Kiełtyka

- Prawo o prokuraturze Komentarz


Prawo o prokuraturze Komentarz

Prawo o prokuraturze Komentarz

Andrzej Kiełtyka

Komentarz jest obszernym i zarazem kompleksowym komentarzem do obowiązującej od ponad roku nowej ustawy - Prawo o prokuraturze, wprowadzającej istotne zmiany w zasadach działania tego organu. Uregulowania przyjęte w nowej ustawie dotyczą m.in.:- przywrócenia w strukturze stanowiska Prokuratora Krajowego, utworzenia prokuratur krajowych i regionalnych,- powierzenia funkcji Prokuratora Genera

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 186.99 zł 239

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Andrzej Kiełtyka

Uchwalenie innowacyjnej ustawy z 07.09.2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego stanowi przełom w systematyce dotychczasowych sposobów wykonywania orzeczonej kary izolacji więziennej. Ta nowatorska regulacja jest wyrazem poszukiwania alternatywnych form skutecznej resocjalizacji i ma być remedium na przeludnienie w jednostkach pen

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Paweł Janda

Niniejsze opracowanie zawiera wyczerpujący komentarz do ustawy z 7.7.2005 rok o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, w którym autorzy wskazują podmioty uprawnione do kompensaty, zasady i tryb jej przyznawania oraz zasady współpracy w tym zakresie między organami pomocniczymi i orzekającymi RP a tymi organami innych państw członkowskich Unii Europejski

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck