Andrzej Marciniak

- Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak


Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak

Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak

Andrzej Marciniak

Autor ukazuje aktualny zarys sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. W sposób usystematyzowany omawia regulacje prawne dotyczące tego postępowania – zarówno przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, jak i innych aktów oraz przepisów wykonawczych. Uwzględnione zostały zmiany ustawodawcze dokonane m.in. ustawami o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 114.48 zł 149

Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz

Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz

Witold Broniewicz

Podręcznik z postępowania cywilnego obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach. Dotyczy to w szczególności nowelizacji dokonanych przepisami: Prawo restrukturyzacyjne, o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych met

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205

Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205

Duże Komentarze Becka

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–205. Tom 1 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.:- sądu (właściwość sądu, skład sądu oraz wyłączenie sędziego),- prokuratora, organizacji pozarządowych, Państwowej Inspekcji Pracy, powiatowego (miejskiego) rzeczn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz do art. 205(1)-424(12)

Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz do art. 205(1)-424(12)

Andrzej Marciniak

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 2051–42412 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania procesowego, nieprocesowego oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:- środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z praw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729

Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729

Andrzej Marciniak

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729 zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:- postępowania w sprawach małżeńskich,- postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi,- postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społec

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Notarialne tytuły egzekucyjne

Notarialne tytuły egzekucyjne

Andrzej Marciniak

Zasadniczym celem tego opracowania jest przedstawienie niezbędnych dla potrzeb legislacyjnych teoretycznych podstaw dopuszczalności kreowania pozasądowych tytułów egzekucyjnych, z uwzględnieniem ich kontekstu historycznego, prawno-porównawczego oraz konstytucyjnego. Historyczne uwarunkowania normatywnej kreacji takich tytułów a także ich funkcjonowania w obrocie prawnym pozwoli – jak s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 102.93 zł 119

Sądowe postępowanie egzekucyjne

Sądowe postępowanie egzekucyjne

Andrzej Marciniak

W 2016 r. sądowe postępowanie egzekucyjne uległo wielu zmianom ustawodawczym. Sam Kodeks postępowania cywilnego, stanowiący główny akt prawny regulujący to postępowanie, uległ wówczas wielu nowelizacjom. Publikacja stanowi zbiór rozważań łączących aspekty teoretyczne i praktyczne w odniesieniu do nowych regulacji. Zmiany polegały w szczególności na nałożeniu na komorników s

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda

Cena: 75.66 zł 99

Sądowe postępowanie egzekucyjne

Sądowe postępowanie egzekucyjne

Andrzej Marciniak

W 2016 r. sądowe postępowanie egzekucyjne uległo wielu zmianom ustawodawczym. Sam Kodeks postępowania cywilnego, stanowiący główny akt prawny regulujący to postępowanie, uległ wówczas wielu nowelizacjom. Publikacja stanowi zbiór rozważań łączących aspekty teoretyczne i praktyczne w odniesieniu do nowych regulacji. Zmiany polegały w szczególności na nałożeniu na komorników s

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda

Cena: 0.00 zł 0

Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

Jerzy Bieluk

W 2016 roku wchodzą w życie bardzo istotne regulacje w zakresie informatyzacji prawa i postępowania cywilnego. W dniu 1 lipca tego roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE C

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda

Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej

Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej

Andrzej Marciniak

Książka to bardzo aktualne i interesujące opracowanie dotyczące praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa mających kluczowe znaczenie dla ustalania i dochodzenia kosztów egzekucji sądowej. Przedstawiciele doktryny prawa cywilnego procesowego oraz judykatury poddali pogłębionej i kompleksowej analizie wiele problemów, z którymi na co dzień spotykają się w swojej praktyce k

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda