Andrzej Powałowski

- Prawo gospodarcze publiczne Powałowski


Prawo gospodarcze publiczne Powałowski

Prawo gospodarcze publiczne Powałowski

Andrzej Powałowski

Publikacja z prawa gospodarczego publicznego służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a następnie z procedurami i środkami działania, przy wykorzystaniu których możliwe staje się celowe kształtowanie ładu i pożądanego stanu prawnego i fa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Leksykon prawa gospodarczego publicznego

Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć

Andrzej Powałowski

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm, które warunki te w interesie publicznym formułują, wskazując zarazem na wymogi organizacji w gospodarce, prawa i obowiązki oraz reguły funkcjonowania przedsiębiorców, a także kompetencje organów administracji gospodarczej. Tym kwestiom został poświęcony niniejszy Leksykon prawa gospodar

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo własności intelektualnej

Leksykon prawa własności intelektualnej

Maciej Barczewski

Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi usystematyzowany zbiór 100 najważniejszych pojęć i instytucji normatywnych dotyczących prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć

Andrzej Powałowski

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm, które warunki te w interesie publicznym formułują, wskazując zarazem na wymogi organizacji w gospodarce, prawa i obowiązki oraz reguły funkcjonowania przedsiębiorców, a także kompetencje organów administracji gospodarczej. Tym kwestiom został poświęcony niniejszy Leksykon prawa gospodar

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo gospodarcze publiczne Powałowski Podręczniki Prawnicze

Prawo gospodarcze publiczne Powałowski Podręczniki Prawnicze

Andrzej Powałowski

Książka dla studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, a także do osób, które pragną poznać ważniejsze instytucje publicznego prawa gospodarczego. Charakterystyczną cechą podręcznika jest specyficzny dobór aktów i ich prezentacja. Przede wszystkim w książce omówiono jedynie najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych. Pomija się zaś kwestie drugorzędne. Ponadto niewiele jest tu rozważań teoretycznyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Leksykon prawa konkurencji

Leksykon prawa konkurencji

Andrzej Powałowski

Konkurencja to taki stan gospodarki, w ramach której poszczególne podmioty działalności gospodarczej (przedsiębiorcy) na zasadach wolności rywalizują ze sobą w zakresie uzyskania optymalnej pozycji na rynku towarów i usług, Konkurencja jest motorem postępu, innowacyjności, wdrażania nowych technologii, sprzyja poprawie jakości produktów, stabilizuje ceny. Ma ponadto pozytywny wpływ na równoważenie rynku, wzrost gospodarczy oraz racjonalizowanie zachowań uczestników gry rynkow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo gospodarcze publiczne Powałowski

Prawo gospodarcze publiczne Powałowski

Andrzej Powałowski

Studia Prawnicze wyd. Beck. Przedmiotem prawa gospodarczego publicznego jest regulacja zachowań państwa wobec przedsiębiorców, jest to prawo interwencji państwa i jego organów oraz aparatu w sferze gospodarczej.Prawo gospodarcze publiczne to forma normatywnie uregulowanej dopuszczalności ingerencji państwa w sferę stosunków gospodarczych. Jest wyrazem władztwa państwa w gospodarce, odzwierciedla powinności państwa, a tym samym odnosi się do reguł zachowań (praw i obowiązków) p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o swobodzie działalności gospodararczej

Ustawa o swobodzie działalności gospodararczej

Andrzej Powałowski

Przedmiotem komentarza są przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące w szczególności zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, ewidencjonowania, koncesjonowaniai regulowania tej działalności, kontroli przedsiębiorcy, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Uwzględniono w nim znaczące nowelizacje ustawy z 2008 i 2009 roku, obejmujące zagadnienia zawieszenia wykonywania d

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska