Aneta Brzeźna

- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz 2019


Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz 2019

Aneta Brzeźna

Komentarz zawiera szczegółową analizę poszczególnych instytucji ustawy z 7.9.2003 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.), zarówno materialnoprawnych, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Wywody, w jakie zaopatrzono poszczególne przepisy odnoszą się w szczególności do: następstw bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych przez sąd powszechny, działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego, ustalania na rzecz wierzy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Świadczenia rodzinne Komentarz

Świadczenia rodzinne Komentarz 2019

Wojciech Maciejko

Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Obszerne wywody obejmują zagadnienia związane z: ustalaniem praw do świadczeń rodzinnych, wysokością świadczeń, okresem przysługiwania, wypłatą świadczeń, ich utratą oraz wygaśnięciem. W ramach zagadnień procesowych przeprowadzono wykładnię unormowań regulujących: wszczęcie postępowania adminis

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW KOMENTARZ

USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW KOMENTARZ

Tomaszewska

Komentowana w tej publikacji ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów daje wskazanym w niej osobom uprawnienia do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych wypłacanych ze środków państwowych, tj. z funduszu alimentacyjnego, w przypadku niewypłacalności i bezskutecznie prowadzonej egzekucji wobec dłużnika alimentacyjnego. Komentarz kładzie nacisk na praktyczny aspekt stosowania norm prawnych zawartych w ustawie przez liczne odwołania do orzecznictwa oraz prz

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Aneta Brzeźna

Komentarz zawiera szczegółową analizę poszczególnych instytucji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zarówno materialno-prawnych, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Wywody, w jakie zaopatrzono poszczególne przepisy odnoszą się w szczególności do: następstw bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych przez sąd powszechny, działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego, ustalania na rzecz wierzyciela praw do świadczeń z funduszu aliment

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck