Anna Maria Słowińska

- Bezpieczeństwo i higiena pracy Środki ochrony indywidualnej w wybranym orzecznictwie sądowym


Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Środki ochrony indywidualnej w wybranym orzecznictwie sądowym

Anna Maria Słowińska

Książka z BHP skupia się przede wszystkim na omówieniu polskiego orzecznictwa sądowego w sprawach dotyczących środków ochrony indywidualnej. Książka została podzielona na trzy części. Część pierwsza, ogólna, wprowadza w problematykę środków ochrony indywidualnej, wskazując na prawo człowieka do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Drugą i zarazem najważniejszą część publikacji stanowi zagadnienie środków ochrony indywidualnej w wybranym przez autorkę orzec

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zakaz konkurencji w umowach cywilnoprawnych i umowach o pracę

Zakaz konkurencji w umowach cywilnoprawnych i umowach o pracę

Anna Maria Słowińska

Klauzule zakazu konkurencji często stosowane w praktyce mają na celu ochronę stron umowy przed działaniami konkurencyjnymi przez strony zobowiązane do niepodejmowania takich działań. Publikacja, adresowana do zarządzających firmami pracodawców, pracowników, w tym zajmujących się sprawami pracowniczymi, stanowi kompendium wiedzy na temat zakazu konkurencji stosowanego w umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych. W książce Zakaz konkurencji w umowach cywilnoprawnych i umowach o p

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK