Anna Zysnarska

- Dokumentacja zasad polityki rachunkowości 2021 Zysnarska w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych


Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości 2021 Zysnarska w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Anna Zysnarska

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst publikacji, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzględniającym indywidualne rozwiązania przyjęte w jednostce oraz podpisaniu przez kierownika, przyjmie postać wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości zarządzenia. Dla ułatwienia do książki dołączono suplement elektroniczny

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rachunkowość finansowa od podstaw w zadaniach

Rachunkowość finansowa od podstaw zadania z rozwiązaniami Zysnarska

Zysnarska Anna

Uzupełnienie podręcznika „Rachunkowość finansowa od podstaw” – zbiór zadań umożliwiający zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Każde zadanie posiada rozwiązanie. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. poleca Rachunkowość finansowa od podstaw w zadaniach 2 autora Anna Zysnarska

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska

Zysnarska Anna

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst publikacji, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzględniającym indywidulane rozwiązania przyjęte w jednostce oraz podpisaniu przez kierownika, przyjmie postać wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości zarządzenia. Dla ułatwienia do książki dołączono suplement elektroniczny z

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej

Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska

Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkowości i analizy finansowej organów finansowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego, związków metropolitalnych, jednostek budżetowych działających w podsektorze rządowym i samorządowym oraz samorządowych zakładów budżetowych. Zagadnienia omówione w publikacji zostały podzielone na trzy części. Część pierwsza obejmuje ogólną charakterystykę sektora finansów publicznych oraz zasady gospodarki finansowej jed

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Zysnarska Anna

Opracowanie dotyczące rachunkowości organów finansowych budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Publikacja zawiera omówienie zasad gospodarki finansowej sektora finansów publicznych (metody finansowania działalności, zasady gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych, sprawozdawczość). W drugiej części Autorka zawarła szczegółową charakterystykę i zasady ewidencji składników

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości 2021

Zysnarska Anna

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst publikacji, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzględniającym indywidulane rozwiązania przyjęte w jednostce oraz podpisaniu przez kierownika, przyjmie postać wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości zarządzenia. Dla ułatwienia do książki dołączono suplement elektroniczny z

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zamknięcie ksiąg na koniec 2020 roku w sektorze budżetowym i samorządowych zakładach budżetowych

Zamknięcie ksiąg na koniec 2021 roku w sektorze budżetowym i samorządowych zakładach budżetowych

Zysnarska Anna

W pierwszej części autorka szczegółowo omawia proces przygotowania ksiąg do zamknięcia roku, przygotowanie danych do bilansu, ze szczególny uwzględnieniem zasad przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczania różnic inwentaryzacyjnych Druga część koncentruje się na zasadach sporządzania poszczególnych części sprawozdania finansowego: - bilansu oraz bilansu z wykonania budżetu;- skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego; - rachunku zysków i strat;- zestawi

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Zysnarska Anna

Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych

Anna Zysnarska

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nakłada na wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe obowiązek posiadania dokumentacji określającej przyjęte w jednostce zasady, zwane polityką rachunkowości. Opracowanie zostało przygotowane w formie wzorca zarządzenia wewnętrznego w postaci pliku MS Word. Tekst opracowania, po uzupełnieniu i dostosowaniu uwzględniającym rozwiązania przyjęte w jednostce, podpisaniu przez kierownika jednostki, przyjmie postać wymaganego

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK