Anna Zysnarska

- Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej


Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej

Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska

Część pierwsza obejmuje ogólną charakterystykę sektora finansów publicznych oraz zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych, samo­rządowych zakładów budżetowych oraz ich rachunków bankowych, a także związków metropolitalnych. W drugiej części zawarto szczegółową charakterystykę i zasady ewidencji składników majątkowych, operacji wynikowych, wyniku finansowego, funduszy i rezerw (majątek trwały, inwestycje, majątek obrotowy, koszty działalności podstawowej,

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości 2019 Zysnarska

Anna Zysnarska

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst publikacji, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzględniającym indywidulane rozwiązania przyjęte w jednostce oraz podpisaniu przez kierownika, przyjmie postać wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości zarządzenia. Dla ułatwienia do książki dołączono suplement elektroniczny z

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych

Anna Zysnarska

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nakłada na wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe obowiązek posiadania dokumentacji określającej przyjęte w jednostce zasady, zwane polityką rachunkowości. Opracowanie zostało przygotowane w formie wzorca zarządzenia wewnętrznego w postaci pliku MS Word. Tekst opracowania, po uzupełnieniu i dostosowaniu uwzględniającym rozwiązania przyjęte w jednostce, podpisaniu przez kierownika jednostki, przyjmie postać wymaganego

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

For took: 416.290ms