BOJARSKI T

- Kodeks karny Komentarz Bojarski


Kodeks karny Komentarz Bojarski

Kodeks karny Komentarz Bojarski

Bojarski Tadeusz

W siódmym wydaniu komentarza do kodeksu karnego autorzy omówili w szczególności zmiany wynikające z tzw. dużej nowelizacji kodeksu karnego, która zreformowała system kar i innych środków reakcji na czyny zabronione, wprowadziła nowe instytucje, wiele dotychczasowych w istotny sposób zmodyfikowała. Zmiany te mają charakter szeroki, a niektóre spośród nich mogą wywoływać zróżnicowane oceny i trudności interpretacyjne. W części ogólnej komentarza dotyczą one m.in. : - ka

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz

Bojarski Tadeusz

W lekturze zaprezentowano założenia przyjętego modelu postępowania w kwestiach nieletnich - także materie sporne - dodatkowo praktyczne aspekty stosowania ustawy. Przedmiotem analizy jest zwłaszcza obowiązujący stan prawny, znacznie zmieniony od stycznia 2014 r. W wydaniu czwartym uwzględniono ostatnie zmiany komentowanej ustawy, których celem było dostosowanie obowiązującego prawa nieletnich do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Kodeks karny Komentarz Bojarski

Kodeks karny Komentarz Bojarski

Bojarski Tadeusz

W szóstym wydaniu Komentarza zostały omówione zmiany Kodeksu karnego obejmujące rozwiązania prawne w zakresie części ogólnej i szczególnej. W zakresie części ogólnej dotyczą one obrony koniecznej, uwzględnienia orzeczeń skazujących wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w związku z popełnieniem przez sprawcę przestępstwa, a także orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju oraz obowiązków w okresie próby w związku

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Polskie prawo wykroczeń zarys wykładu

Polskie prawo wykroczeń zarys wykładu

Bojarski Tadeusz

Celem podręcznika jest ukazanie przede wszystkim prawnomaterialnych rozwiązań prawa wykroczeń. W części procesowej została dokonana ogólna charakterystyka tych rozwiązań. Ma to odpowiednie uzasadnienie rzeczowe. Od 17 października 2001 r. postępowanie w sprawach o wykroczenia zostało w pełni „usądowione”. Postępowanie w tych sprawach należy więc do sądu. Wyjątek stanowi postępowanie mandatowe. Nowy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z 24 sierpnia 2001 r. (z

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz Bojarski

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz Bojarski

Bojarski Tadeusz

Książka jest przeznaczona dla sędziów rodzinnych, prokuratorów, kuratorów, Policji, pracowników placówek, w których przebywają nieletni, jak i dla osób studiujących prawo i inne kierunki wiedzy związane z traktowaniem nieletnich osób pragnących pogłębić wiedzę na temat przedstawionych w niej zagadnień, w tym rodziców i opiekunów. W wydaniu trzecim uwzględniono zmiany w szczególności w przepisach wykonawczych oraz w stanie literatury i orzecznictwa. Wskazano na główne k

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bojarski Tadeusz

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz prezentuje założenia teoretyczne przyjętego modelu postępowania – także kwestie sporne – oraz praktyczne aspekty stosowania ustawy. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim obowiązujący stan prawny, jak również zagadnienia związane z postulatami jego zmiany. Autorzy nawiązują do polskiej tradycji budowania rozwiązań systemowych w kwestii traktowania nieletnich, w tym do pierwszego polskiego projektu ustawy o sądach dla n

Wydawnictwo: LexisNexis Polska