Bach Sebastian

- Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym


Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

Bach Sebastian

Książka o inwentaryzacji ułatwi pracownikom jednostek sektora finansów publicznych sprawne i skuteczne przeprowadzenie procesu inwentaryzacji. Autor, powołując się na konkretne przykłady, opisuje sytuacjenieprawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji oraz wskazuje, jak uniknąć błędów. Przedstawia konsekwencje, jakie może spowodować naruszenie regulacji uor, i podaje przykłady orzeczeń komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Omawia najważ

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych

Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych

Bach Sebastian

W książce omówiono kwestie ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności o charakterze cywilnoprawnym i niepodatkowych należności budżetowych. Poznasz zasady naliczania, zaokrąglania, umarzania i windykacji odsetek oraz możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Dowiesz się czy naliczać odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu renty planistycznej oraz jak naliczać odsetki od opł

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom