Barbara Adamiak

- Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski


Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Janusz Borkowski

W książce zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W podręczniku Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2019 Adamiak Borkowski

Komentarze Kodeksowe

W Komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak: postępowanie przed organami administracyjnymi, postępowanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

System Prawa Administracyjnego Procesowego

System Prawa Administracyjnego Procesowego TOM II Część 5 Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ogólnym

Barbara Adamiak

System Prawa Administracyjnego Procesowego TOM II Część 5 Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym ogólnym. W publikacji omówiono regulację podstaw i trybów weryfikacji, rozpoznania i rozstrzygnięcia wydanej decyzji administracyjnej.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok

Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok

Barbara Adamiak

Książka o ordynacji podatkowej zawiera omówienie i analizę zmian regulacji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2018, poz. 800 ze zm.), które weszły w życie w 2019 r., ale także tych, które obowiązują z dniem 25 listopada 2018r. Autorzy poddają zatem analizie zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej, jakie są konsekwencją wprowadzenia do systemu prawnego ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9

Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9

Andrzej Wróbel

Tom 9 zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególnie istotnej, z praktycznego punktu widzenia, problematyki. Omówione kwestie dotyczą m.in.: zagadnień ogólnych służących przede wszystkim ochronie praw jednostki oraz ochronie praworządności, takich jak: prawo jednostki do bezstronnego rozpo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz

Barbara Adamiak

Praktyczny komentarz do przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Publikacja ma na celu ułatwienie przygotowania skarg w przedmiocie sporu o zgodność z prawem zaskarżonego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania przez organy administracji publicznej, bez narażania skarżącego na ponoszenie kosztów postępowa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Janusz Borkowski

W podręczniku z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W najnowszym wydaniu podręcznika omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące: - zakresu właściwości sądu administracyjnego, - nowego rodzaju skargi, - kompetencji judykacyjnej, uproszczenia i

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak

Janusz Borkowski

Prezentowana publikacja Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne przedstawia koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz kształt prawny nadany im w polskim systemie prawa, a także ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W podręczniku omówiono zarys przemian procesowych regulacji prawnych, funkcje zasad, instytucji i czynności procesowych postępowania admi

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Krzysztof Wąsowski

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak: postępowanie przed organami administracyjnymi, postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Krzysztof Wąsowski

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. W komentarzu znajdziesz praktyczne omówienie takich zagadnień jak: - postępowanie przed organami administracyjnymi, - postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjny

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck