Barbara Bajor

- USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ


USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ

USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ

Barbara Bajor

Komentarz w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą zasad świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicznego (np. objęcie nadzorem instytucji płatniczych, biur usług płatniczych). Istotną wartością komentarza jest nie tylko interpretacja poszczególnych przepisów, analiza dorobku doktryny i

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska