Bartosz Rakoczy

- Ochrona środowiska w praktyce gminy Rakoczy


Ochrona środowiska

Ochrona środowiska w praktyce gminy Rakoczy

Bartosz Rakoczy

Książka przedstawia zadania i obowiązki gminy w dwóch aspektach, z jednej strony jako podmiot zobowiązany wykonywać określone zadania z zakresu ochrony środowiska, a z drugiej – sama jest podmiotem korzystającym ze środowiska. W publikacji znajdziesz m.in. omówienie następujących zagadnień:prawo do korzystania ze środowiska oraz podmiot korzystający ze środowiska;realizacja przez gminę poszczególnych zadań publicznych, których wykonanie powoduje konieczność lub możliwo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 102.71 zł 129

Prawo o odpadach wybrane problemy

Prawo o odpadach wybrane problemy

Joanna Dmowska

Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania. Problematyka odpadów oraz ich zagospodarowania stanowi istotny obszar prawa, który został szczegółowo omówiony w publikacji. Autorzy proponują rozwiązania kluczowych problemów ustawy – Prawo o odpadach, wskazują związki tej regulacji z innymi działami prawa. W książce został uwzględniony aktualny stan prawny, m.in. zmiany dotyczące: obowiązków

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo wodne praktyczny przewodnik

Prawo wodne praktyczny przewodnik

Bartosz Rakoczy

Celem opracowania jest usystematyzowanie problematyki Prawa wodnego z uwzględnieniem praktycznego stosowania jego przepisów. Autor szczegółowo omawia te instytucje, które mają zasadnicze, kluczowe znaczenie dla stosowania ustawy. Porządkuje materię Prawa wodnego, w której istotne regulacje giną w gąszczu przepisów technicznych odsyłających, stanowiących upoważnienie do wydawania rozporządzeń.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim

Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim

Bartosz Rakoczy

Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim. W książce zostały wyjaśnione przede wszystkim pojęcia „gospodarka leśna” i „trwale zrównoważona gospodarka leśna”, a także ich wzajemne relacje. Ustalenia terminologiczne pozwalają na szczegółową analizę poszczególnych zasad, przy czym omawiana problematyka jest konfrontowana z prawem podatkowym i prawem karnym. Rozważania obejmują również problematykę konstytucyjną – zwłaszcza jeśli c

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce

Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce

Bartosz Rakoczy

Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Jej procedura ma dostarczyć organowi administracji publicznej podejmującemu decyzję informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku. W publikacji przeanalizowano podstawowe i kluczowe problemy związane z problem

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Zasiedzenie służebności przesyłu

Zasiedzenie służebności przesyłu

Bartosz Rakoczy

Wprowadzając służebność przesyłu do systemu prawa polskiego, ustawodawca chciał jak najszerzej - zarówno w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym, jak i czasowym - uregulować sytuacje faktyczne polegające na korzystaniu przez przedsiębiorcę przesyłowego z nieruchomości innych osób. Jednym z kluczowych problemów - zarówno w teorii, jak i w praktyce - dotyczących tej instytucji było pogodzenie obecnej rzeczywistości normatywnej z tą rzeczywistością, pod rządami której dokonyw

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego

Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego

Grzegorz Klimek

Komentarz dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie geologii i górnictwa oraz organów administracji publicznej. Zainteresuje również radców prawnych, adwokatów, notariuszy, sędziów, prokuratorów, a także pracowników naukowych i studentów. Komentarz przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problemów prawa geologicznego i górniczego w ujęciu zarówno praktycznym, jak i teoretycznym. Prawo geologiczne i górnicze jako część systemu prawnego pozostaje

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo geologiczne i górnicze Komentarz

Prawo geologiczne i górnicze Komentarz

Bartosz Rakoczy

W dniu 9 czerwca 2011 roku ustawodawca polski uchwalił nową ustawę Prawo geologiczne i górnicze. Mimo tak krótkiego okresu obowiązywania była ona już wielokrotnie nowelizowana. Usprawiedliwieniem takiego stanu rzeczy jest poniekąd fakt, że nie da się jej jednoznacznie zakwalifikować do jednej gałęzi prawa. Powiązanie ustawy Prawo geologiczne i górnicze z innymi aktami prawnymi stanowi jedno z istotniejszych i bardziej fundamentalnych wyzwań dla komentatorów. Autorzy komentarza

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo wodne komentarz Rakoczy

Prawo wodne komentarz Rakoczy

Bartosz Rakoczy

Adresatami komentarza są notariusze, adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, a także pracownicy urzędów państwowych i samorządowych zajmujący się gospodarowaniem wodami, budownictwem wodnym i ochroną środowiska. Komentarz zawiera szczegółową i obszerną analizę przepisów ustawy Prawo wodne regulujących zasady gospodarki wodnej, kwestie prawa własności wód oraz ich ochrony jako elementu ochrony środowiska. W komentarzu omówiono zagadnienia dotyczące: - prawa własności, ochr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wybrane problemy prawa wodnego Rakoczy

Wybrane problemy prawa wodnego Rakoczy

Bartosz Rakoczy

W książce zaprezentowano wybór kluczowych dla prawa wodnego problemów. W przeważającej części są to kwestie, które dotychczas nie doczekały się opracowania w piśmiennictwie, bądź też opracowane były w sposób znikomy. W książce omówiono zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym poszczególne instytucje prawa wodnego, również w prawie unijnym i międzynarodowym. Zaproponowano także kierunki zmian istniejących regulacji. W książce przedstawiono m.in. takie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska