Biblioteka notariusza

- Użytkowanie wieczyste


Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste

Biblioteka notariusza

Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją omawiającą w ujęciu praktycznym skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności. Z dniem 1.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego uległo likwidacji tylko w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Jego cechy mające istotne znaczenie dla określenia substratu wyga

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 150.79 zł 199

Umowa

Umowa

Zbigniew Woźniak

Opracowanie obejmuje wszystkie aspekty instytucji umowy o dożywocie - od jej powstania poprzez treść i wykonywanie, aż do chwili ustania. Ponadto, w publikacji poruszono kwestię ochrony osób trzecich w przypadku zawarcia tej umowy tj. ochronę wierzycieli dożywotnika, jego spadkobierców oraz losu prawa dożywocia w postępowaniu egzekucyjnym.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 105.03 zł 139

Podatki

Podatki

Wojciech Gonet

Książka przeznaczona dla notariuszy i doradców podatkowych, będzie też użyteczna dla pracowników urzędów skarbowych. Obrót nieruchomościami może być przedmiotem opodatkowania według kilku ustaw podatkowych. W książce zostały wyjaśnione i zobrazowane przykładami skomplikowane zagadnienia związane z rozstrzygnięciem kiedy obrót nieruchomościami podlega opodatkowaniu podatkiem

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 150.79 zł 199

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Helena Ciepła

Książka przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.W opracowaniu zawarto obszerny katalog przykładów prawidłowo wypełnionych formularzy urzędowych wniosków o wpis.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 118.87 zł 159

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Stella Brzeszczyńska

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą książki Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej są wzory pism stosowanych w obrocie nieruchomościami. Autorki omawiają zagadnienia dotyczące m.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 177.11 zł 239

Prawo pierwokupu nieruchomości

Prawo pierwokupu nieruchomości

Wojciech Gonet

Problematyka prawa pierwokupu nieruchomości jest bardzo rozbudowana – została uregulowana w ponad 20 aktach prawnych. Stosowanie przepisów dotyczących prawa pierwokupu w praktyce jest dość trudne ze względu na złożoność regulacji. Nie ułatwia stosowania przepisów prawa o pierwokupie posługiwanie się orzecznictwem sądów, gdyż bywa ono rozbieżne. W publikacji zostały w przystę

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 191.67 zł 259

Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Helena Ciepła

Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnienia przedstawiono w postaci przykładowych spraw hipotecznych wraz z rozwiązaniami. Trzecie wydanie zostało poszerzone o zagadnienia związane ze stosowani

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 97.97 zł 129

Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej

Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej

Księżak Paweł

W książce dokonano analizy przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po obszernej nowelizacji, obowiązującej od 30 kwietnia 2016 r., która m.in. wprowadza zmiany związane z:- wymogami stawianymi przed nabywcami nieruchomości rolnych,- uprawnieniami Agencji Nieruchomości Rolnych i obowiązkami obciążającymi notariuszy. W książce omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:- dziedzi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 150.79 zł 199