Bogdan Dolnicki

- Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego


Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego

Bogdan Dolnicki

Najistotniejsze zagadnienia kontroli zarządczej w strukturach samorządu terytorialnego. Książka Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego omawia: cele kontroli zarządczej oraz mierniki poziomu ich osiągnięcia, poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej, cele i zadania poszczególnych jednostek administracji samorządowej – ich planowanie oraz wyznaczanie, obszary kontroli zarządczej, podmioty odpowiedzialne za wdrożenie oraz funkcjonowanie systemu kontroli zarzą

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Samorząd terytorialny Dolnicki

Samorząd terytorialny Dolnicki

Bogdan Dolnicki

Książka o samorządzie terytorialnym przeznaczona jest dla studentów oraz teoretyków prawa i administracji, a także dla pracowników samorządowych. Dodatkowo w obecnym, szóstym wydaniu podręcznika uwzględniono aktualne zagadnienia dotyczące finansów komunalnych, nowej regulacji pozycji prawnej pracowników samorządowych, jawności działania samorządu terytorialnego i dostępu do informacji publicznej oraz ograniczeń antykorupcyjnych dotyczących funkcjonariuszy samorządowych. Sz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich

Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich

Bogdan Dolnicki

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące problematyki procesu tworzenia regulacji prawnych regulujących tryb oraz zasady funkcjonowania aglomeracji miejskich. W opracowaniu omówiono również zagadnienia dotyczące m.in.:- spójności terytorialnej rozumianej jako możliwości współdziałania regionów i układów lokalnych,- zastosowania odpowiednich metod integracji zarządzania aglomeracją,- zadań publicznych dla których potrzebne jest utworzenie specjalnej władzy metropo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz

Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz

Bogdan Dolnicki

Komentarz do ustawy stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, m.in.: zakresu działania i zadań gminy, władz gminy, aktów prawa miejscowego, gospodarki finansowej gminy, związków i porozumień międzygminnych, nadzoru nad działalnością gmin. W najnowszym wydaniu komentarza uwzględniono regulacje wprowadzone m.in. ustawą z 11.01.2018 r. o zmia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o samorządzie województwa Komentarze Lex

Ustawa o samorządzie województwa Komentarze Lex

Renata Cybulska

Został opracowany przez zespół doświadczonych pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, będących równocześnie praktykami samorządowymi. Przedmiotową problematykę zilustrowano aktualnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięciami wydanymi przez organy administracji publicznej. W pracy uwzględniono także poglądy doktryny i odniesienia do bieżące

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Samorząd terytorialny

Samorząd terytorialny

Bogdan Dolnicki

W prezentowanej publikacji autor zajmuje się tematyką przemian ustrojowych i funkcjonalnych, którym stale podlega współczesny samorząd terytorialny. Zwraca przy tym szczególną uwagę na zasadnicze reformy strukturalne dokonywane w polskim samorządzie terytorialnym w latach 1998-2012. W obecnym, piątym wydaniu podręcznika uwzględniono aktualne zagadnienia dotyczące finansów komunalnych, nowej regulacji pozycji prawnej pracowników samorządowych, jawności działania samorządu tery

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji

Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji

Bogdan Dolnicki

Monografia prezentuje dorobek V Letnich Warsztatów Doktoranckich Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji, które odbyły się w dniach 29 czerwca - 1 lipca 2011 r. w Katowicach. Zawarte w niej artykuły prezentują spojrzenie młodego pokolenia polskiej nauki prawa na obowiązujące regulacje prawa samorządu terytorialnego przez pryzmat orzecznictwa sadów administracyjnych. W opracowaniu autorzy zaprezentowali liczne pomysły na rozwiązanie problemów pojawiających

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Administracja pod wpływem prawa europejskiego

Administracja pod wpływem prawa europejskiego

Bogdan Dolnicki

Publikacja stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas XIV Niemiecko-Polskiego Kolokwium Prawników Administratywistów, które odbyło się we wrześniu 2005 roku w Katowicach. W ramach tematu głównego: Administracja pod wpływem prawa europejskiego podjęto rozważania dotyczące takich zagadnień, jak: Suwerenność, integracja, autonomia ewolucja podziału kompetencji między Unią Europejską i państwami członkowskimi , Administracja w europejskim porządku konstytucyjnym , Wpływ p

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Znaczenie orzecznictwa w systemie źródła prawa Prawo europejskie a prawo krajowe

Znaczenie orzecznictwa w systemie źródła prawa Prawo europejskie a prawo krajowe

Bogdan Dolnicki

Publikacja stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas XIII Niemiecko-Polskiego Kolokwium Prawników Administratywistów, które odbyto się w 2003 roku w Rostocku.W ramach tematu głównego: Znaczenie orzecznictwa w systemie źródef prawa. Prawo europejskie a prawo krajowe podjęto rozważania dotyczące takich zagadnień, jak: Orzecznictwo a stanowienie prawa - kierunki rozwoju, Orzecznictwo a prawo administracyjne, Orzecznictwo a prawo konstytucyjne oraz Orzecznictwo a prawo europejskie.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Ustawa o samorządzie powiatowym

Ustawa o samorządzie powiatowym

Bogdan Dolnicki

Stan prawny 22.10.2007 rok Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym został opracowany przez zespół doświadczonych pracowników naukowych Uniwersytetu śląskiego w Katowicach. Przedmiotową problematykę zilustrowano bieżącym orzecznictwem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz rozstrzygnięciami wydanymi przez organy administracji publicznej. Praca uwzględnia również aktualne poglądy doktryny i odniesienia do bieżącej literatury. Autorzy starali się omówi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska