Bogdan Fischer

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz

Ochrona danych osobowych RODO

W komentarzu w sposób kompletny i szczegółowy omówiono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO). Wskazano w nim m.in. na: nowe obowiązki administratorów danych i podmiotów przetwarzających, w tym na obowiązek uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz wprowadzenia mechanizmów domyślnej ochrony danych, prowadzenie rejestru czynności przetwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Bogdan Fischer

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Autorzy przedstawili w książce m.in. takie zagadnienia, jak: zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, warunki ustalania opłat, sposoby rozpatrywania wniosków, obowiązki podmiotów zobowiązanych do udostępnienia lub przekazania informacji, katalog dopuszczalnych warunków ponownego wykorzystywania informacj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Internet

Internet Przetwarzanie danych osobowych Processing of personal data

Kamil Czaplicki

Przetwarzanie danych osobowych jest od półwiecza przedmiotem regulacji prawnych, zmieniających się w miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, skupionego na zmniejszaniu niepewności. W kształtowaniu standardów ochrony godności osób, których dane są przetwarzane, Europa jest liderem. Umacniają to unijne regulacje z 2018 roku, eksponując mniej wymogi formalne a bardziej zasadę rozliczalności administratorów danych za respektowanie zasad ochrony oraz wprowadzając sankcje za ł

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Bogdan Fischer

Autorzy specjalizujący się w ochronie danych osobowych: radcowie prawni, pracownicy naukowi, osoby reprezentujące wymiar sprawiedliwości, biznes i administrację kompleksowo omówili przepisy rodo w zakresie praw, które nie istniały we wcześniejszych regulacjach, a których wprowadzenie powoduje konieczność wyznaczenia nowych wzorców postępowania. Dużo uwagi poświęcili obowiązkowi informacyjnemu, w tym jego należytemu spełnieniu, możliwości jego wyłączenia i konsekwencji za

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Agnieszka Piskorz Ryń

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która weszła w życie 16 czerwca 2016 roku. Autorzy wyjaśniają zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, przybliżają warunki ustalania opłat, określają terminy i sposoby rozpatrywania wniosków. Analizują ograniczenia związane z dostępem do informacji publicznej wynikające m.in. z ochrony prywatności

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich

Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich

Bogdan Fischer

W książce po raz pierwszy w tak szerokim zakresie zostały przeanalizowane uwarunkowania ponadgranicznego przekazywania danych osobowych do państw trzecich.Dziedzina ta podlega intensywnym i różnorodnym procesom zbadanym i opisanym w pracy, co pozwoliło na sformułowanie uwag dotyczących powstawania transgranicznego prawa administracyjnego o kompleksowej i swoistej strukturze.Zagadnienia zaprezentowane w opracowaniu mają znaczenie zarówno dla teorii prawa administracyjnego, jak i prakty

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska