Dagmara Lewicka

- Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników


Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników

Dagmara Lewicka

Celem głównym niniejszej monografii jest identyfikacja relacji zachodzących między systemem zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), zaufaniem organizacyjnym a zaangażowaniem pracowników. Podstawowym pytaniem prowadzonego postępowania badawczego jest: w jakim stopniu jest możliwe wywieranie wpływu na zaangażowanie pracowników dzięki systemowi ZKL i zaufaniu organizacyjnemu? Cele szczegółowe niniejszego opracowania można podzielić na teoretyczno-poznawcze, metodyczne i utylitarne. D

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck