Daniel Książek

- Zbiorowe prawo zatrudnienia Komentarz 2019


Prawo zatrudnienia

Zbiorowe prawo zatrudnienia Komentarz 2019

Daniel Książek

Komentarz do zbiorowego prawa zatrudnienia reguluje relacje normatywne zachodzące pomiędzy reprezentującymi zatrudnionych związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi a pracodawcami i skupiającymi ich organizacjami oraz pomiędzy tymi podmiotami a organami władzy i administracji publicznej. Komentarz wyd. Wolters zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo zatrudnienia, takich jak:ustawa o zwią

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks pracy Komentarz Baran

Kodeks pracy Komentarz Baran

Krzysztof Baran

Komentarz do kodeksu pracy przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w Kodeksie pracy. W czwartym wydaniu zostały uwzględnione najnowsze zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy oraz wprowadzania regulaminów.Komentarz zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz bogatą literaturę z zakresu prawa pracy. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z oryginalną argumentacją prawniczą, przydatną zwłaszcza w spraw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Dokumenty pracownicze wzory i komentarze

Dokumenty pracownicze wzory i komentarze

Krzysztof Wojciech Baran

Książka dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, aplikantów tych zawodów prawniczych, pracowników działów HR i pracodawców. Książka zawiera ponad 200 wzorów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Każdy wzór został opatrzony komentarzem przedstawiającym kwestie budzące największe wątpliwości w praktyce oraz stanowisko doktryny w zakresie problemów pojawiających się na tle tworzenia i wprowadzania w życie aktów wewnątrzzakładowych. W książce Dokumenty

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

System prawa pracy

System prawa pracy

Baran Krzysztof Wojciech

Tom I Systemu prawa pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa pracy, w szczególności zagadnień: - pojęcia, systematyki i sposobów ujęcia prawa pracy, - przedmiotu i miejsca prawa pracy w systemie prawa, - podstaw aksjologicznych i etycznych prawa pracy, - ewolucji i rozwoju prawa pracy - funkcji i właściwości prawa pracy, - charakteru norm

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Akty wykonawcze prawa pracy Komentarz

Akty wykonawcze prawa pracy Komentarz

Baran Krzysztof Wojciech

Akty wykonawcze prawa pracy to unikatowy zbiór komentarzy do kilkudziesięciu rozporządzeń precyzujących przepisy indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. W publikacji przedstawiono analizę aktów wykonawczych regulujących m.in. kwestie ustalania wynagradzania pracowników za okres urlopu i innych okresów niewykonywania pracy, obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, podróży służbowej, odpowiedzialności materialnej pracowników, przygotowania zawodowego m

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

ZBIOROWE PRAWO PRACY KOMENTARZ

ZBIOROWE PRAWO PRACY KOMENTARZ

Krzysztof Wojciech Baran

Komentarz z prawa pracy skierowany jest do działaczy związkowych, mediatorów, menedżerów, pracowników HR oraz członków organów przedstawicielskich. Zainteresuje radców prawnych, adwokatów oraz sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy, a także przedstawicieli nauki prawa pracy. Komentarz zbiorowe prawo pracy zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo pracy, takich jak: - us

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska