Dariusz Świecki

- MERITUM Postępowanie karne Świecki


Postępowanie karne

MERITUM Postępowanie karne Świecki

Dariusz Świecki

Kompleksowe opracowanie skomplikowanej normatywnie i podlegającej częstym zmianom materii dotyczącej procedury karnej . Podobnie jak wszystkie publikacje tej serii wydawniczej – ma charakter wybitnie praktyczny. Konstrukcja opracowania odzwierciedla układ materii w Kodeksie postępowania karnego. Sposób jej ujęcia umożliwia Czytelnikowi wygodne korzystanie, zawiera bowiem liczne przykłady, schematy, tabele, a materiał jest podzielony na stosunkowo niewielkie fragmenty opisujące posz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo

Dariusz Świecki

Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera: klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów art. 425-467 k.p.k., wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej linii orzeczniczej, wykaz przepisów powiązanych z komentowanym artykułem, schematy ułatwiające zrozumienie zasad postępowania odwoławczego.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Metodyki

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych. Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach – adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w sprawach karnych, a także aplikantach adwokackich i radcowskich. Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Duże Komentarze

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy. W czwartym wydaniu komentarza uwzględniono najnowsze zmiany Kodeksu postępowania karnego:- omówiono nową instytucję eur

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Metodyki

Książka przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ujęciu praktycznym - według kolejności ich podejmowania. Stanowi swego rodzaju przewodnik po tekście kodeksu objaśniając poszczególne instytucje procesowe z perspektywy działalności procesowej obrońcy i pełnomocnika. Zawiera także wskazówki przydatne przy sporządzaniu pism procesowych i występowaniu przed organami postępowania karnego. Szczególną uwagę poświęcono czynnościom w postępowaniu przygotowawczy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

Dariusz Świecki

Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z zasadami zaskarżenia wyroku - począwszy od otwarcia drogi do wniesienia apelacji, a skończywszy na jej rozpoznaniu. Autor omawia ustawowo określone wymagania dotyczące konstrukcji apelacji - poszczególne elementy budowy apelacji, z których najważniejsze to: - zakres zaskarżenia, - zarzuty odwoławcze wedł

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Metodyki

Trzecie wydanie uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. W formie porównania przedstawiono obecny i przyszły stan prawny, co pozwala na całościowe ujęcie istoty i zakresu zmian wprowadzonych do procedury karnej. Szeroko omówiono regulacje odnoszące się do zwiększonej kontradyktoryjności postępowania sądowego. W tym zakresie nowelizacja stawia bowiem nowe wymagania wobec obrońców i pełnomocników. Powoduje to konieczno

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo karne procesowe kazusy Grzegorczyk

Prawo karne procesowe kazusy Grzegorczyk

Grzegorczyk Tomasz

W opracowaniu przedstawiono praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa karnego procesowego, podbudowane podstawami teoretycznymi. W rozwiązaniach kazusów wykorzystano dorobek orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Powołane orzeczenia odnoszą się nie tylko do prezentowanych stanów faktycznych, lecz przedstawiają również, w szerszym aspekcie, związaną z nimi problematykę. Taka forma wykorzystania rozwiązań prawnych ma w zamyśle Autorów skłonić również do dy

Wydawnictwo: LexisNexis

Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia

Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia

Dariusz Świecki

Książka przeznaczona jest dla sędziów orzekających w sądach rejonowych oraz w sądach odwoławczych w sprawach o wykroczenia. Może też służyć jako materiał szkoleniowy dla aplikantów i studentów prawa, a także jako źródło wiedzy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla osób wykonujących zawody prawnicze. Książka przedstawia zagadnienia procesowe związane z pracą sędziego w sprawach o wykroczenia. Praca sędziego orzekającego w tych sprawach wymaga dobrej znajomości

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy