Dariusz Dwojewski

- Karta Nauczyciela komentarz praktyczny 2019 wrzesień


Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny 2020 wrzesień

Dariusz Dwojewski

Publikacja jest zgodna z aktualnym stanem prawnym (wrzesień 2019 r.). Uwzględnia w szczególności przepisy nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego, które zostało opublikowane tu

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego