Dariusz Strzelec

- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych


Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Adam Mariański

Komentarz przedstawia kompleksową analizę kluczowych instytucji podatku dochodowego odosób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji budzących największe wątpliwościw praktyce stosowania prawa. Pogłębionej analizie poddana została problematyka pojęcia przychodui zagadnienia kosztów uzyskania przychodu.Autorzy podjęli próbę usystematyzowania istniejących regulacji prawnych, proponując rozwiązanianajczęstszych problemów prawnych z uwzględnieniem orzecznictwa sądów a

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie podatkowe

Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów

Dariusz Strzelec

Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz

Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz

Adam Mariański

W komentarzu kompleksowo przedstawiono zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego, w tym zakres czynności, etykę, odpowiedzialność dyscyplinarną. Analizie poddano także funkcjonowanie organów samorządu zawodowego oraz przesłanki uzyskania wpisu na listę doradców podatkowych. Omówiono zasady egzaminowania i odbywania praktyki uprawniającej do uzyskania takiego wpisu. Autorami komentarza są uznani specjaliści z zakresu prawa podatkowego, zarówno doradcy podatkowi, adwokaci, jak

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego

Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego

Marcin Łoboda

Pierwsza publikacja opisującą kompleksowo zagadnienie kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego w nowym stanie prawnym, tj. po wejściu w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Opisano w niej aktualną strukturę organizacyjną oraz cały proces tej kontroli od gromadzenia danych przez administrację skarbową poprzez wszystkie reżimy kontroli kończąc na zagadnieniach pełnomocnictwa i reprezentowania zobowiązanych. W książce zaprezentowano:- zasady prowadzenia kont

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Adam Mariański

W komentarzu uwypuklone zostały zagadnienia, które sprawiają najwięcej kłopotów i wątpliwości w praktyce stosowania ustawy, w szczególności: przychody, koszty uzyskania przychodów (w aspekcie pozytywnym - definicja kosztów, jak i negatywnym - co nie może być kosztem), a także istotny temat potrącalności kosztów w czasie. Omówione zostały również problemy administracyjne, zwolnień przedmiotowych oraz kwestie dochodów transgranicznych. Autorzy podają gotowe rozwiązania na

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Aspekty prawne kontroli podatkowej przedsiębiorców

Aspekty prawne kontroli podatkowej przedsiębiorców

Adam Mariański

Celem niniejszej pracy jest analiza przewidzianego przez ustawodawcę modelu kontroli podatkowej oraz wskazanie występujących problemów prawnych, a także pojawiających się w orzecznictwie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych unormowań. Wiele z nich powstanie na styku przepisów normujących kontrolę przedsiębiorców zawartych w ustawie ordynacja podatkowa oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, których niestety nie eliminują kolejne zmiany. Ni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podmioty powiązane ceny transferowe dokumentacja podatkowa

Podmioty powiązane ceny transferowe dokumentacja podatkowa 2020

Włodzimierz Nykiel

Problematyka podmiotów powiązanych i cen transferowych należy we współczesnym świecie do najważniejszych zagadnień podatkowych zarówno dla podatników, jak i dla organów podatkowych oraz budżetów poszczególnych państw. Choć szczególnego znaczenia nabiera w perspektywie międzynarodowej, to problem konsekwencji podatkowych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ujawnia się również w ramach jednej jurysdykcji podatkowej. Od kilku lat temat ten pojawia się jako istotny obs

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Dochody nieujawnione

Dochody nieujawnione

Dariusz Strzelec

Autor analizuje kształt instytucji oraz sposób stosowania aktualnie obowiązujących regulacji. Wskazuje przy tym podstawowe, powstające w praktyce wątpliwości, dotyczące zarówno zagadnień materialnoprawnych, jak i kwestii proceduralnych, mających istotne znaczenie w toku postępowania w sprawie opodatkowania dochodów nieujawnionych oraz przedstawia własne propozycje ich rozstrzygania na podstawie obowiązujących przepisów. W pracy wykorzystano bogate orzecznictwo sądów administra

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Ustawa o opłacie skarbowej

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Ustawa o opłacie skarbowej

Adam Mariański

Od 1 stycznia 2007 r. rewolucyjne zmiany w PCC. Autorzy na przykładach komentują: nowe zasady obowiązku podatkowego, nowe zależności pomiędzy VAT a PCC, skutki likwidacji zwolnień, nową stawkę karną podatku. Wyjaśniają także zupełnie nową ustawę o opłacie skarbowej. Wnikliwa analiza, przykłady, bogate orzecznictwo - nie pozwolą na pomyłkę. Polecamy księgowym, doradcom podatkowym, prawnikom i studentom. Adam Mariański doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego, partn

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Leksykon kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem regulacji prawa bilansowego

Leksykon kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem regulacji prawa bilansowego

Włodzimierz Nykiel

Najnowsze, duże i ważne zmiany w kosztach uzyskania przychodów (w tym m.in. nowa definicja k.u.p., zmiany w kosztach reprezentacji i reklamy, w zasadach amortyzacji) komentarz wraz z przykładami i praktycznymi podpowiedziami ekspertów. Każde zagadnienie jest omówione również w aspekcie prawa bilansowego. Forma leksykonu pozwoli na szybkie odszukanie problemu i uzyskanie odpowiedzi.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK