Duże Komentarze Becka

- Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental najnowsze orzecznictwo na 2020 rok wyd. Beck


Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental najnowsze orzecznictwo na 2020 rok wyd. Beck

Stefan Lelental

Komentarz do KKW stanowi szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 676), będącej aktem prawnym regulującym problematykę wykonywania orzeczeń. Nowe wydanie prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury obejmując swoim zakresem najnowsze orzecznictwo oraz aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz do kodeksu karno wykonawczego pozwala w sposób wyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Kodeks pracy Komentarz Muszalski uwzględnia zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. oraz 1.12.2020 roku

Wojciech Muszalski

Kolejne już, 12. wydanie cieszącego się dużą popularnością Komentarza do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania. W publikacji szczegółowo omówiono m.in.: stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy pracownicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe pracy, rozpa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Duże Komentarze Becka

Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omówiona problematyka dotycząca takich zagadnień, jak:- egzekucja należności pieniężnych,- egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym,- postępowanie zabezpieczające oraz- odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej.W Kome

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz

Kodeks cywilny Tom III Komentarz do art. 627–1088 Gutowski

Maciej Gutowski

Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 627–1088 obejmujące część szczegółową zobowiązań oraz spadki. Obecne wydanie komentarza zawiera znacząco rozbudowane w stosunku do poprzedniego wydania komentarze dotyczące Części szczegółowej prawa zobowiązań, dotyczące poszczególnych umów co czyni z niego najszerszy na rynku komentarz do tej tematyki. Autorzy uzupełnili komentarz o najnowsze orzecznictwo, a także poglądy doktryny, które pozwalają na zdob

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser Wierzbowski 2020

Roman Hauser

Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: właściwości organów; wszczęcia i zawieszenia postępowania administracyjnego; postępowania uproszczonego, ugody, decyzji administracyjnej; przepisów szczególnych w sprawach ubezpieczeń społecznych; opłat i kosztów postępowania. mediacji w postępowaniu administracyjnym, tzw. milczącego załatwienia sprawy. Ponadto uwzględniono zmiany wynikające z: ustawy z 16.5.2019 r., k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 297.01 zł 349

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Komentarz

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Komentarz

Andrzej Wróbel

W komentarzu w sposób szczegółowy i kompletny omówiono poszczególne artykuły Karty Praw Podstawowych, która wprowadza obywatelstwo Unii i systematyzuje prawa dotyczące jednostek wynikające z konstytucji poszczególnych państw członkowskich, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Kart Społecznych przyjętych przez Unię i Radę Europy, bazując na niepodzielnych, powszechnych wartościach: godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarno

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art 1–352 Gutowski

Maciej Gutowski

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:- przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotów stosunków cywilnoprawnych, zagadnienia retroakcji ustaw, zasady domniemania dobrej wiary, zakazu nadużycia prawa podmiotowego;- osób fizycznych: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; dóbr osobistych i ich ochrony; miejsca zami

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2

Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2 Krzysztof Pietrzykowski

Duże Komentarze Becka

Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, zmiany wierzyciela lub dłużnika, ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, umów nazwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o cudzoziemcach Komentarz

Prawo o cudzoziemcach Komentarz Beck uwzględnia najnowsze zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 roku

Jacek Chlebny

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie trzech ustaw: ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.), ustawy z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1666), ustawy z 14.7.2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 293). Publika

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz Hauser Wierzbowski Beck

Duże Komentarze Becka

Praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W szczególności: właściwość i skład sądów administracyjnych, strony – ich zdolności sądowej i procesowej, uczestników postępowania i pełnomocnik

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck