Grzegorz Jędrejek

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Jędrejek


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Jędrejek

Komentarze praktyczne

Jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W komentarzu zostały uwzględnione nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjęte przez ustawodawcę w latach 2014-2017. Uaktualniono orzecznictwo obejmujące Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny oraz sądy powszechne. Zachowany został praktyczny charakter komentarza, którego celem jest pomoc w dokonaniu wykładni przepisów kode

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne wprowadzone i projektowane zmiany w 2019 roku

Grzegorz Jędrejek

W książce skomentowano zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich miesięcy ustawodawca wprowadził bądź planuje wprowadzić do postępowania cywilnego. Przewodnim tematem opracowania jest tzw. duża nowelizacja procedury cywilnej zawarta w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UD309). Autorzy przeprowadzili dogłębną analizę przedstawionego projektu, zawierającą nie tylko wykładnię przepisów, ale także

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym

Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym

Grzegorz Jędrejek

Publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym w szerokim ujęciu prezentuje problematykę legitymacji procesowej. Książka jako pierwsza na rynku wydawniczym w szerokim ujęciu prezentuje problematykę legitymacji procesowej, która stanowi podstawowe pojęcie procesowe niezdefiniowane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Autor podejmuje próbę przedstawienia koncepcji tej instytucji, co uzasadnione jest nie tylko jej znaczeniem dla przebiegu postępowania, lecz wynika przede wszystki

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

MERITUM Prawo rodzinne

MERITUM Prawo rodzinne

Jolanta Bucińska

W książce w sposób przystępny omówiono wszystkie zagadnienia składające się na sytuację prawną rodziny przedstawiając tematykę prawa rodzinnego i jego powiązania z podstawowymi przepisami proceduralnymi oraz przepisami zawartymi w odrębnych aktach prawnych. Nie jest to więc komentarz do jednej ustawy, ale swoisty poradnik przybliżający zasady funkcjonowania w praktyce rodziny z punktu widzenia przepisów prawa. W drugim wydaniu autorzy prezentują:- zasady egzekwowania alimentó

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Małżeńskie prawo majątkowe sądowe Komentarze Tematyczne

Małżeńskie prawo majątkowe sądowe Komentarze Tematyczne

Bohdan Bieniek

Czwarte wydanie Małżeńskiego prawa majątkowego oprócz małżeńskich ustrojów majątkowych, kwestii mieszkaniowych, spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa bankowego oraz prawa spadkowego, omawia także kwestie związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez małżonków oraz kwestie podatkowe. Mamy nadzieję, że takie szerokie ujęcie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom praktyków, a także wypełnia swoistą wydawniczą lukę. Małżeńskie prawo majątkowe składa si

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Małżeńskie prawo majątkowe sądowe Komentarze Tematyczne

Małżeńskie prawo majątkowe sądowe Komentarze Tematyczne

Bohdan Bieniek

Książka Małżeńskie prawo majątkowe to Sądowe Komentarze Tematyczne seria wydawnicza, stworzona przez praktyków z myślą o praktykach. Ma ona za zadanie dostarczyć im przydatnego i wszechstronnego narzędzia pracy. Każdy tom serii zawiera przekrojowe ujęcie problematyki objętej tytułem danej publikacji. Poszczególne tomy składają się z komentarza tezowego zawierającego syntetyczne ujęcie najważniejszych kwestii dotyczących omawianego zagadnienia prawnego, części opisowej s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Intercyzy Pojęcie Treść Dochodzenie roszczeń

Intercyzy Pojęcie Treść Dochodzenie roszczeń

Grzegorz Jędrejek

Monografia stanowi pierwszą próbę systematycznego i pełnego opracowania zagadnienia dotyczącego intercyz w polskim systemie prawnym. Omówiono w niej wiele ważnych zagadnień: pojęcie ustroju majątkowego małżonków, związek między ustrojami majątkowymi małżonków a stosunkami majątkowymi tych osób, rodzaje ustrojów umownych, relacje między ustrojami umownymi a innymi ustrojami majątkowymi małżonków. Przedstawiono zagadnienia związane z postępowaniem dowodowym dotyczącym

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie

Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie

Zieliński Andrzej

W prezentowanej książce omówiono najważniejsze zagadnienia i instytucje prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym dotyczące: stosunków rodzinnych, stanu cywilnego i jego ochrony, małżeńskich ustrojów majątkowych, opieki i kurateli oraz władzy rodzicielskiej. Szczególną uwagę poświęcono dochodzeniu przed sądem roszczeń, których podstawę stanowią przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Uwzględnione zostało także orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie omawianych zaga

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu

Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu

Grzegorz Jędrejek

Monografia jest poświęcona cywilnoprawnym skutkom stosowania mobbingu. Mobbing został w niej określony jako zjawisko polegające na ciągłym naruszaniu dóbr osobistych osoby, która została poddana przemocy psychicznej. Takie ujęcie jest szersze niż definicja mobbingu zawarta w art. 943 § 2 k.p., która obejmuje jedynie pracowników pozostających w stosunku pracy. W książce Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu przedstawiono roszczenia przysługujące ofiarom mobbi

Wydawnictwo: LexisNexis Polska