Grzegorz Kozieł

- CEIDG Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Komentarz


CEIDG

CEIDG Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Komentarz

Grzegorz Kozieł

W Komentarzu zostały omówione zagadnienia, które dotyczą materii prawa gospodarczego regulowanej pięcioma ustawami z 6.3.2018 r. wchodzącymi do pakietu tzw. „Konstytucji Biznesu". Publikacja koncentruje się na trzech z nich, tj.: ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zag

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba

Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba

Andrzej Kidyba

Publikacja stanowi rozwinięcie i uzupełnienie dwóch poprzednich książek z serii "Biblioteka Prawa Handlowego": Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. W drugim wydaniu uwzględniono ostatnie zmiany w przepisach, m.in. dotyczące umowy maklerskiej, omówionej szerzej jako umowa w zakresie instytucji finansowych, a nie tylko papierów wartościowych.W części dotyczącej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo przedsiębiorców Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu Komentarz

Prawo przedsiębiorców Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu Komentarz

Grzegorz Kozieł

W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono przepisy nowej ustawy z 6.3.2018 r. − Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), która zastąpiła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i jednocześnie stała się najważniejszym aktem prawnym z pakietu ustaw Konstytucji dla biznesu w dziedzinie publicznego prawa gospodarczego. W publikacji zawarto również komentarz ogólny do ustawy z 6.3.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pozakodeksowe umowy handlowe Kidyba

Pozakodeksowe umowy handlowe Kidyba

Andrzej Kidyba

Książka z umów handlowych stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i umów nienazwanych. W drugim wydaniu książki Pozakodeksowe umowy handlowe autorzy dokonali niezbędnych korekt związanych ze zmianą stanu prawnego, m.in. omówili szerzej zagadnienie umowy maklerskiej w zakresie instrumentów finansowych, odnosząc się również do instrument

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Umowy w obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie

Umowy w obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie

Andrzej Kidyba

W książce znajdziesz omówienia takich zagadnień jak kontraktowanie – czynności przygotowawcze, reprezentacja, umowa przedwstępna; zabezpieczenia – zadatek, odsetki, kary umowne, zastaw, hipoteka, dobrowolne poddanie się egzekucji, weksel; umowy – sprzedaż, dzieło, roboty budowlane, dzierżawa.

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Umowy w obrocie gospodarczym Wzory pism i umów na CD

Umowy w obrocie gospodarczym Wzory pism i umów na CD

Andrzej Kidyba

Umowy w obrocie gospodarczym na CD to program zawierający zbiór umów dotyczących wielu dziedzin gospodarki zebranych w jedno, przejrzyste zestawienie. Pozwala na szybkie skorzystanie z potrzebnej nam w danej chwili umowy lub pisma, co zaoszczędza nam czas na przygotowywanie odpowiedniego dokumentu. Każda z umów jest w pełni edytowalna, co pozwala na ich dostosowanie do aktualnych potrzeb.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym

Andrzej Kidyba

„Umowy w obrocie gospodarczym na CD to program zawierający zbiór umów dotyczących wielu dziedzin gospodarki zebranych w jedno, przejrzyste zestawienie. Pozwala na szybkie skorzystanie z potrzebnej nam w danej chwili umowy lub pisma, co zaoszczędza nam czas na przygotowywanie odpowiedniego dokumentu. Każda z umów jest w pełni edytowalna, co pozwala na ich dostosowanie do aktualnych potrzeb. Na płycie CD znajda Państwo niezbędne umowy według podziału rzeczowego: Umowy bazowe (wstęp

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck