Grzymała Zbigniew

- Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w świetle zmian Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w świetle zmian Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w świetle zmian Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Grzymała Zbigniew

Problematyka gospodarki odpadami w świetle zmieniających się realiów środowiskowych wysuwa się na projekt pierwszy w całym sektorze komunalnym. W Dyrektywie ramowej nałożono na państwa członkowskie obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami i nakazano ustanowić do 2015 r. systemy selektywnej zbiórki obowiązującej przynajmniej w odniesieniu do papieru, metalu, plastiku i szkła. Dodatkowo do 2020 r. kraje Unii Europejskiej powinny zapewnić, aby: - minimum 50 % masy odpadó

Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie