Hanna Knysiak Sudyka

- Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Knysiak 2019


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Knysiak 2019

Hanna Knysiak Sudyka

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego na 2019 rok wyd. Wolters zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy komentarza w sposób przejrzysty wyjaśniają poszczególne instytucje postępowania administracyjnego, w szerokim zakresie omawiając orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i wojewódzkich sądów administracyjnych, a także literaturę przedmiotu. W komentarzu do kodeksu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie sądowoadministracyjne zarys wykładu

Postępowanie sądowoadministracyjne zarys wykładu

Hanna Knysiak Sudyka

Książka z postępowania sądowoaadministracyjnego jest polecana zarówno jako podstawowy podręcznik dla studentów administracji, jak i dla studentów prawa. Dobór omawianych zagadnień został zdeterminowany profilem studiów administracyjnych oraz wyzwaniami, z którymi przyjdzie się zmierzyć w praktyce przyszłym pracownikom administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Podręcznik może także stanowić pomoc dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

Tadeusz Woś

Podręcznik z postępowania administracyjnego omawia wszystkie etapy postępowania administracyjnego - z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, tj. - struktura podmiotowa postępowania administracyjnego (organ prowadzący, strony i podmioty na prawach strony),- czynności procesowe postępowania administracyjnego (m.in. rodzaje czynności i ich utrwalanie, pisma, terminy procesowe,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie sądowoadministracyjne

Postępowanie sądowoadministracyjne

Tadeusz Paweł Woś

Książka z postępowania sądowoadministracyjnego uwzględnia m.in. najnowszą zmianę wynikającą z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Omawia m.in. nowe rozwiązania dotyczące przesłanki wyczerpania środków zaskarżenia, terminów wnoszenia skarg, nowego środka zaskarżenia - sprzeciwu od decyzji kasacyjnych, postępowania mediacyjnego.Podręcznik jest połączeniem analizy teoretycznej oraz dydaktycznego i

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie sądowoadministracyjne Woś

Postępowanie sądowoadministracyjne Woś

Tadeusz Paweł Woś

Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowadministracyjnego wprowadzonego ustawami Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Obecne wydanie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy uła

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie sądowoadministracyjne Woś

Postępowanie sądowoadministracyjne Woś

Tadeusz Paweł Woś

Książka dla studentów prawa i administracji wszelkich typów szkół wyższych, które w programach studiów przewidują ten przedmiot. Stanowi cenną pomoc dla adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i pracowników organów administracji publicznej, którym w związku z wykonywanym zawodem znajomość postępowania sądowoadministracyjnego jest nieodzowna. Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowadmi-nistracyjnego, wprowadzonego ustawami

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Postępowanie sądowoadministracyjne

Postępowanie sądowoadministracyjne

Tadeusz Paweł Woś

Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowoadministracyjnego, wprowadzonego ustawami Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Książka została opracowana przede wszystkim z myślą o studentach prawa i administracji wszelkich typów szkół wyższych, które w programach studiów przewidują ten przedmiot. Stanowi cenną pomoc dla: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i pracowników

Wydawnictwo: LexisNexis Polska