Helena Ciepła

- Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów


Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Stella Brzeszczyńska

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą książki Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej są wzory pism stosowanych w obrocie nieruchomościami. Autorki omawiają zagadnienia dotyczące m.in.:- - sprzedaży i darowizny nieruchomości,- ograniczeń w obrocie nieruchomościami,- umowy dewe

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205

Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC 2019

Duże Komentarze Becka

Tom 1 Komentarza do art. 1–205 kodeksu postępowania cywilnego zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: sądu, prokuratora, organizacji pozarządowych, Państwowej Inspekcji Pracy, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, stron, kosztów procesu i postępowania (art. 125-205).

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729

Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2019

Reforma KPC 2019

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729 zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:- postępowania w sprawach małżeńskich,- postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi,- postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,- postępowania w sprawach o naruszenie posiadania,- postępowania w sprawach z zakresu regula

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste skutki prawne wygaśnięcia Przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej

Biblioteka notariusza

Książka omawia skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności i jest skierowana do notariuszy, sędziów i referendarzy sądowych, pracowników starostw powiatowych i urzędów gmin, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów zawodów prawniczych. Z dniem 1.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego uległo likwidacji tylko w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Jego cechy mające istotne znaczenie dla określenia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Skutki prawne wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego

Skutki prawne wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego a przekształcenie tego prawa w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej

Helena Ciepła

Skutki prawne wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego a przekształcenie tego prawa w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Helena Ciepła

Książka przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.W opracowaniu zawarto obszerny katalog przykładów prawidłowo wypełnionych formularzy urzędowych wniosków o wpis. Autorki omawiają najczęstsze błędy popełniane we wnioskach w elektronicznym postępowaniu wiecz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Helena Ciepła

Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnienia przedstawiono w postaci przykładowych spraw hipotecznych wraz z rozwiązaniami. Trzecie wydanie zostało poszerzone o zagadnienia związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy - Kodeks postęp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Pytania i odpowiedzi Wzory umów Przepisy

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Pytania i odpowiedzi Wzory umów Przepisy

Helena Ciepła

Książka wyd. LexisNexis skierowana dla notariuszy, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych, a także firm deweloperskich, banków i innych podmiotów zajmujących się problematyką rynku mieszkaniowego. W książce w bardzo przystępny sposób przedstawiono i rozstrzygnięto problemy prawne, jakie sygnalizowali uczestnicy organizowanych szkoleń z zakresu aspektów prawnych ustawy deweloperskiej. Aby uczynić to opracowanie jak najbardziej przydatnym, przyję

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do artykułów 1-366 Tom 1

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do artykułów 1-366 Tom 1

Piasecki Kazimierz

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–366. Tom I zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: - sądu (właściwość sądu, skład sądu oraz wyłączenie sędziego), - prokuratora, organizacji pozarządowych, Państwowej Inspekcji Pracy, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów , - stron (zdolność sądowa i procesowa, współuczestnictwo w sporze, inter

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

MERITUM Prawo rodzinne

MERITUM Prawo rodzinne

Jolanta Bucińska

W książce w sposób przystępny omówiono wszystkie zagadnienia składające się na sytuację prawną rodziny przedstawiając tematykę prawa rodzinnego i jego powiązania z podstawowymi przepisami proceduralnymi oraz przepisami zawartymi w odrębnych aktach prawnych. Nie jest to więc komentarz do jednej ustawy, ale swoisty poradnik przybliżający zasady funkcjonowania w praktyce rodziny z punktu widzenia przepisów prawa. W drugim wydaniu autorzy prezentują:- zasady egzekwowania alimentó

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska