Hołyst Brunon

- Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki


Kryminalistyka Hołyst Brunon

Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki

Hołyst Brunon

Podręcznik do kryminalistyki został w znaczący sposób zaktualizowany i uzupełniony. W części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań kryminalistycznych, myślenia kryminalistycznego oraz przyszłości nauk sądowych. Część drugą wzbogacono o nowe zagadnienia dotyczące m.in. oględzin miejsca zdarzenia, analizy autentyczności obrazów, badań narkotyków oraz badań fizykochemicznych, a także ekspertyzy psychologicznej i międzynarodowej współpracy policji. W

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Psychologia kryminalistyczna

Psychologia kryminalistyczna Hołyst Brunon

Hołyst Brunon

Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi działami psychologii. Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty kryminalistyki, czyli nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełniania, wykrywania sprawców i zapobiegania przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym. Specyfi

Wydawnictwo: Difin

Przeciwko życiu Tom 3

Przeciwko życiu Tom 3

Hołyst Brunon

W tomie 3 Autor dokonał analizy kwestii obejmujących działania jednostki przeciwko życiu innych (przestępczość przeciwko życiu, uwarunkowania sytuacyjne i kulturowe).

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Doprawdy litość to zbrodnia

Doprawdy litość to zbrodnia

Hołyst Brunon

Prezentowana księga jubileuszowa powstała dla uczczenia kariery naukowej i zawodowej Profesora Bogusława Sygita - wybitnego prawnika i wielkiej postaci polskiej kryminalistyki. Zaproszenie do udziału w tworzeniu publikacji przyjęło znamienite grono Autorów - przyjaciół, współpracowników i uczniów Jubilata. Wśród nich są przedstawiciele nauk penalnych oraz innych dziedzin, w szczególności prawa medycznego i medycyny. Stanowią oni szeroką reprezentację sędziów, prokuratorów

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Przeciwko życiu Tom 2 Determinanty społeczne i kulturowe

Przeciwko życiu Tom 2 Determinanty społeczne i kulturowe

Hołyst Brunon

W tomie 2 zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in. wojen, konfliktów społecznych oraz terroryzmu. Autor podejmuje próbę dokonania integracji i syntezy wiedzy dotyczącej problematyki zagrożeń życia, co stanowi przedsięwzięcie, które nie zostało dotąd w tak szerokim zakresie podjęte ani w literaturze polskiej, ani obcojęzycznej.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Wiktymologia

Wiktymologia

Hołyst Brunon

Niniejsze wydanie odbiega swoją treścią i zakresem od Wiktymologii z 2006 roku. Zrezygnowano z niektórych rozdziałów, a zamiast nich zostały omówione nowe zagadnienia, takie jak: - wiktymologia kulturowa, - teoretyczne perspektywy wiktymizacji kryminalnej, - wiktymizacja osób o odmiennej orientacji seksualnej, - kredytobiorcy jako ofiary, - płeć w relacji do wiktymizacji. W podręczniku zostały rozszerzone problemy dotyczące między innymi podatności wiktymizacyjnej, powtórnej wik

Wydawnictwo: LexisNexis

Przeciwko życiu Tom 1 Perspektywy badawcze problematyki zagrożeń życia

Przeciwko życiu Tom 1 Perspektywy badawcze problematyki zagrożeń życia

Hołyst Brunon

Składająca się z czterech tomów seria wydawnicza Przeciwko żyiu została poświęcona najbardziej fundamentalnym i nieustannie aktualnym problemom zagrożeń życia człowieka. Zagadnienie to dotyczy jednej z naszych podstawowych potrzeb: potrzeby bezpieczeństwa. Jej deprywacja uniemożliwia prawidłowy rozwój osobowy, emocjonalny i psychiczny. Jest zatem oczywiste, że kwestia zagrożeń ludzkiego życia nurtuje społeczność w skali globalnej, lokalnej a także w wymiarze indywidualnym

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Bezpieczeństwo Tom 5 Programy promocji

Bezpieczeństwo Tom 5 Programy promocji

Hołyst Brunon

Promocja bezpieczeństwa to działania zmierzające do jego upowszechniania, lansowania i popularyzacji. Układ i zakres tomu V - podobnie w jaki sposób w poprzednich czterech tomach cyklu - jest spójny i ciekawie ujęty. Poza promocją bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym Czytelnik znajdzie w nim między innymi rozważania o inicjatorach i organizatorach działań, o grupach społecznych, które należy objąć szczególnym oddziaływaniem w zakresie tej promocji, oraz o wyk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego Tom 4

Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego Tom 4

Hołyst Brunon

W tomie 4 cyklu zostały opisane zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, wynikające z narastania terroryzmu, konfliktów i problemów społecznych, coraz większej liczby odnotowywanych chorób cywilizacyjnych, wyczerpania nieodnawialnych źródeł energii oraz zasobów planety, a także wielu aspektów codziennego życia niosących ze sobą brak poczucia bezpieczeństwa człowieka.

Wydawnictwo: Wydawnictwo PWN

Bezpieczeństwo społeczeństwa 3

Bezpieczeństwo społeczeństwa 3

Hołyst Brunon

Ogólne idee bezpieczeństwa Środowiskowe determinanty bezpieczeństwa Wpływ przestępczości na bezpieczenstwo

Wydawnictwo: Wydawnictwo PWN