Hubert Izdebski

- Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski


Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski

Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski

Hubert Izdebski

W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: nowe zasady finansowania uczelni, powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady uczelni publicznej reguły funkcjonowania szkół doktorskich, nowe zasady ewaluacji wyników badań naukowych.Obecnie obowiązująca regulacja za

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 114.47 zł 149

Ustawa o własności lokali Komentarz

Ustawa o własności lokali Komentarz

Tymoteusz Barański

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień regulowanych ustawą o własności lokali w ujęciu praktycznym. Dokładnej analizie poddano najczęściej występujące problemy związane z takimi kwestiami jak: ustanowienie własności lokalu, prawa i obowiązki właścicieli lokali czy zarząd nieruchomością wspólną.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 121.16 zł 159

Doktryny polityczno-prawne Fundamenty współczesnych państw

Doktryny polityczno-prawne Fundamenty współczesnych państw

Hubert Izdebski

Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji konstytucyjnej. Dyskurs dotyczy również aksjologicznych podstaw systemu prawa obowiązującego w RP w ramach standardów prawa europejskiego i prawa innych państw Europy.Podręcznik został po

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 54.38 zł 69

Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej Tom 13

Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej Tom 13

Roman Hauser

Tom 13 z serii Systemu Prawa Administracyjnego w sposób dogłębny i kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące etyki urzędniczej i etyki służby publicznej. Publikacja została poświęcona osobom pełniących służbę publiczną, w szczególności administracji publicznej, a także zagadnieniom z zakresu określanego na ogół jako etyka (etyka służby publicznej, etyka w administracji publi

Wydawnictwo: C.H. Beck

Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz

Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz

Maciej Dercz

Komentarz przeznaczony jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się zagadnieniami szeroko rozumianej ochrony zdrowia, pracowników podmiotów leczniczych oraz inspekcji: sanitarnej, farmaceutycznej i weterynaryjnej. Zainteresuje także adwokatów i radców prawnych prowadzących obsługę prawną tych podmiotów. Będzie mogła być także wykorzystana przez stud

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo publiczne ochrony zdrowia Dercz

Prawo publiczne ochrony zdrowia Dercz

Dercz Maciej

Książka jest podręcznikiem akademickim adresowanym do studentów wydziałów prawa, administracji i zdrowia publicznego, menedżerów, pracowników oraz prawników obsługujących organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w zakresie związanym z ochroną zdrowia, jak również instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, samorządy zawodów medyc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Dziecko pacjent i świadczeniobiorca Poradnik prawny

Dziecko pacjent i świadczeniobiorca Poradnik prawny

Hubert Izdebski

Poradnik dotyczy zagadnień szeroko rozumianego prawa dziecka do ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Omówiono w nim uwarunkowania konstytucyjne dotyczące prawa dziecka do ochrony zdrowia oraz szczególnej opieki zdrowotnej, a także główne regulacje prawa międzynarodowego dotyczące omawianej tematyki. Wskazany został również tryb dochod

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz

Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz

Hubert Izdebski

Komentarz przeznaczony dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji w uczelniach publicznych i niepublicznych. Zainteresuje także nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, jak również członków, pracowników oraz współpracowników Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Komentarz w nowym wydaniu zawiera, u

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

USTAWA O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM

USTAWA O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM

Hubert Izdebski

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uczelni oraz pozostałych instytucji naukowych zainteresowanych awansem naukowym, a także dla gremiów posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub zainteresowanych ich uzyskaniem.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Doktryny polityczno-prawne Izdebski

Doktryny polityczno-prawne Izdebski

Hubert Izdebski

Fundamenty współczesnych państw to podręcznik, dzięki któremu studenci studiów prawniczych mogą uzyskać wiedzę z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, jak również nabyć zdolność dokonania wykładni rozwiązań obowiązującego systemu prawa w kontekście ich doktrynalnego uzasadnienia.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska