Ireneusz Kunicki

- Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729


Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do artykułów 1-729

Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729

KPC Komentarze Kompaktowe

Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 425–729 KPC umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Komentarz omawia szczegółowo: postępowania odrębne (w tym nowe postępowania: w sprawach gospodarczych oraz w sprawach własn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 4

Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 730–1095(1) Reforma KPC 2019

Reforma KPC 2019

Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 730–1095(1)

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz do art. 205(1)-424(12)

Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz do art. 205(1)-424(12) Reforma KPC 2019

Andrzej Marciniak

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 2051–42412 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania procesowego, nieprocesowego oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:- środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia),- postępowań odrębnych (postępowania w sprawach: małżeńskich, ze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Ireneusz Kunicki

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), która wejdzie w życie 1.1.2019 r. Ustawa ta zastąpi ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1309) w zakresie opłat i kosztów działalności komorników sądowych. Ustawa stanowi kompleksowe omówienie kosztów postępowań prowadzonych przez komornika sądowego, zasad ich ponoszenia oraz trybu postępowania w sprawach dotyczących tych k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz

Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz

Witold Broniewicz

Podręcznik z postępowania cywilnego obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach. Dotyczy to w szczególności nowelizacji dokonanych przepisami: Prawo restrukturyzacyjne, o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. W książce Postępowanie cywilne w zarysie omówiono również akty praw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Ireneusz Kunicki

Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (art. 67a–67o PrPacjentU) stanowi jedną z dróg dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkodę poniesioną przez pacjenta w następstwie tzw. zdarzenia medycznego, a przy tym drogę alternatywną wobec drogi sądowej. Postępowanie to zasługuje zatem na upowszechnienie w świadomości społecznej i przybliżenie jego rozwiązań przede wszystkim poszkodowanym pacjentom, a także podmiotom wy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck