Jacek Gołaczyński

- Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Jacek Gołaczyński

Komentarz do zmiany omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków. Zobacz, jak wiele się zmienia. Główne zalety publikacji: zawiera dwustan prawny, tzn. do

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

Jacek Gołaczyński

Podręcznik prawniczy Prawo prywatne międzynarodowe jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego -kolizyjnego i międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. W podręczniku omówiono m.in.:- - wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa prywatnego, uwzględniając prawa wewnętrzne, umowy międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej,- poglądy doktryny,- stanowisko judykatury. Piąte wydanie książki Prawo pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pakiet kpc komentarz edycja cywilna

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. + EDYCJA CYWILNA. KC. KPC. KRO. 12 innych aktów prawnych

Pakiety

W skład pakietu wchodzą: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. EDYCJA CYWILNA. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 12 innych aktów prawnych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne

Jacek Gołaczyński

Książka dla komorników sądowych, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów stanowi kompleksowe opracowanie tematyki postępowania egzekucyjnego oraz nowych ustaw o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych. W książce omówiono zagadnienia dotyczące:- kosztów postępowania sądowego,- klauzuli wykonalności i tytułów egzekucyjnych,- wszczęcia, zawieszenia i umorzenia postępowania,- ograniczenia egzekucji oraz powództwa przeciwegzekucyjnego,- egzekucji świa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej

Kinga Flaga Gieruszyńska

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i preferencjach seksualnych (np. w sprawach rodzinnych). Zagadnienia te są szczególnie istotne również w przypadku arbitrażu, mediacji czy też nietypowych rozwiązań prawnych, czeg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo prywatne międzynarodowe

Private International Law in Poland

Jacek Gołaczyński

Książka stanowi kompleksowe opracowanie norm polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i norm kolizyjnych na tle międzynarodowego praca prywatnego. W sytuacji intensyfikacji obrotu międzynarodowego, w której bardzo często występują stosunki prawne z zakresu prawa prywatnego powiązanego z prawem różnych państw, należy odnieść się do właściwych norm prawa międzynarodowego prywatnego. Obowiązek zastosowania odpowiednich norm prawa spoczywa zarówno na sądach rozstrzygającyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane

Kinga Flaga Gieruszyńska

Ostatnie dwa, trzy lata – to przełom technologiczny nazywany przez niektórych kolejną rewolucją technologiczną wraz z którą pojawiły się nowe zagadnienia i narzędzia technologiczne, a za nimi nowe problemy prawne. W skrócie nazywane IBAC od IoT (ang. Internet of Things – Internet Rzeczy), Blockchain, AI (ang. Artificial Intelligence – Sztuczna Inteligencja) i Cybersecurity (cyberbezpieczeństwo).

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Legal Innovation in Polish Law

Legal Innovation in Polish Law

Jacek Gołaczyński

Książka jest publikacją będącą efektem prac międzynarodowej konferencji naukowej „Legal Innovation" zorganizowanej w kwietniu 2017 roku we Wrocławiu i współorganizowanej przez OIRP Wrocław, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (ZBKE) przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fédération des Barreaux d'Europe oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego

Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego

Jacek Gołaczyński

Publikacja dotyczy węzłowych zagadnień norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Ma ona na celu pogłębienie wiedzy na temat problematyki prawa prywatnego międzynarodowego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 System Prawa Prywatnego

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 System Prawa Prywatnego

System Prawa Prywatnego

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 System Prawa Prywatnego. Tom 9 z serii System Prawa Prywatnego zawiera kompleksowe oraz dokładne omówienie umów nienazwanych. Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9),wydanej z konieczności zapobieżenia niedoborom mocy wytwórczych i przemodelowania otoczenia regulacyjnego rynku energii elektrycznej w taki sposób, aby stworzyć silne zachęty ekonomiczne do b

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck