Jacek Jagielski

- Prawo administracyjne Wierzbowski Jagielski


Ustrojowe Prawo administracyjne

Prawo administracyjne Wierzbowski Jagielski

Jacek Jagielski

Książka z prawa administracyjnego obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie w książce wyd. Wolters m.in. zagadnienia dotyczące: struktury administracji publicznej i zasad jej funkcjonowania, kontroli administracji, statusu urzędników, podstawowych działów prawa materialnego, oraz problematykę związaną z integracją europejską. W celu ułatwienia nauki w książce z prawa administracyjne

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz Hauser Wierzbowski Beck

Duże Komentarze Becka

Praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W szczególności: właściwość i skład sądów administracyjnych, strony – ich zdolności sądowej i procesowej, uczestników postępowania i pełnomocnik

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kontrola administracji publicznej

Kontrola administracji publicznej

Jacek Jagielski

Podręcznik adresowany do studentów prawa i administracji, praktyków zajmujących się problematyką kontroli, urzędników organów kontroli oraz do wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem kontroli administracji publicznej. W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w tekście książki pojęć z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o służbie cywilnej

Ustawa o służbie cywilnej

Jacek Jagielski

W książce Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz przedstawiono bardzo ważną z punktu widzenia funkcjonowania aparatu władzy publicznej problematykę kadr administracji rządowej, zorganizowanych i funkcjonujących według zasady służby cywilnej. W publikacji zostały poruszone zagadnienia dotyczące organizacji służby cywilnej, nawiązania, przemiany i ustania stosunku pracy w tej służbie, uprawnienia i obowiązki członków korpusu służby cywilnej, a także ich dyscyplinarnej odpow

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Hauser Roman

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany ustawy, które zostały wprowadzone: - ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany dostosowujące, mające na celu usprawnienie funkcjonowania e-administracji. Chodzi między innymi o wp

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Komentarz do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Komentarz do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Małgorzata Gersdorf

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy normuje zagadnienia o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania stosunków zatrudnienia w naszym kraju. Nadzór i kontrola warunków zatrudnienia jest bowiem jednym z zasadniczych czynników zapewnienia praworządności w sferze stosunków pracy. Choć wprawdzie nie zmienia ona dotychczasowego ustroju i charakteru Inspekcji, to jednak ustanawia nowe rozwiązania prawne, zasługujące na pogłębioną analizę, ponieważ wiele z jej przepisów jest na tyle niej

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Ustawa o Karcie Polaka

Ustawa o Karcie Polaka

Jacek Jagielski

Książka stanowi komentarz do ustawy o Karcie Polaka, która jest regulacją nową, bez precedensu w polskim prawie, a odnosi się do problematyki społecznie doniosłej, jaką jest kwestia opiekuńczego stosunku państwa do Polonii na Wschodzie. Oprócz tradycyjnego skomentowania ustawy, autorzy prezentują szerszy kontekst jej powstania oraz dokonują analizy prawnoporównawczej podobnych regulacji w innych krajach europejskich, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kontrola administracji publicznej

Kontrola administracji publicznej

Jacek Jagielski

Prezentowana publikacja, łącząca w sobie zarówno cechy podręcznika, jak i opracowania monograficznego, jest jedną z nielicznych, rzadkich na rynku wydawniczym, prac ujmujących całościowo zagadnienie kontroli administracji publicznej w Polsce. Obejmuje szeroko charakterystykę aktualnej problematyki kontroli, dokonywaną przede wszystkim z perspektywy prawa administracyjnego. Oprócz bogatych treści teoretycznych i doktrynalnych opracowanie zawiera kompleksowe przedstawienie prawnego sy

Wydawnictwo: LexisNexis Polska