Jacek Jagielski

- Ustrojowe Prawo administracyjne


Ustrojowe Prawo administracyjne

Ustrojowe Prawo administracyjne

Jacek Jagielski

Książka z prawa administracyjnego obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie w książce wyd. Wolters m.in. zagadnienia dotyczące: struktury administracji publicznej i zasad jej funkcjonowania, kontroli administracji, statusu urzędników, podstawowych działów prawa materialnego, oraz problematyk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 61.94 zł 79

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Duże Komentarze Becka

Praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Kontrola administracji publicznej

Kontrola administracji publicznej

Jacek Jagielski

Podręcznik adresowany do studentów prawa i administracji, praktyków zajmujących się problematyką kontroli, urzędników organów kontroli oraz do wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem kontroli administracji publicznej. W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż prz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 53.86 zł 69

Ustawa o służbie cywilnej

Ustawa o służbie cywilnej

Jacek Jagielski

W książce Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz przedstawiono bardzo ważną z punktu widzenia funkcjonowania aparatu władzy publicznej problematykę kadr administracji rządowej, zorganizowanych i funkcjonujących według zasady służby cywilnej. W publikacji zostały poruszone zagadnienia dotyczące organizacji służby cywilnej, nawiązania, przemiany i ustania stosunku pracy w tej służb

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Hauser Roman

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany ustawy, które zostały wprowadzone: - ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany dos

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kontrola administracji publicznej

Kontrola administracji publicznej

Jacek Jagielski

Prezentowana publikacja, łącząca w sobie zarówno cechy podręcznika, jak i opracowania monograficznego, jest jedną z nielicznych, rzadkich na rynku wydawniczym, prac ujmujących całościowo zagadnienie kontroli administracji publicznej w Polsce. Obejmuje szeroko charakterystykę aktualnej problematyki kontroli, dokonywaną przede wszystkim z perspektywy prawa administracyjnego. Oprócz bogat

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Ustawa o Karcie Polaka

Ustawa o Karcie Polaka

Jacek Jagielski

Książka stanowi komentarz do ustawy o Karcie Polaka, która jest regulacją nową, bez precedensu w polskim prawie, a odnosi się do problematyki społecznie doniosłej, jaką jest kwestia opiekuńczego stosunku państwa do Polonii na Wschodzie. Oprócz tradycyjnego skomentowania ustawy, autorzy prezentują szerszy kontekst jej powstania oraz dokonują analizy prawnoporównawczej podobnych regul

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska