Jakub Stelina

- Kodeks pracy Komentarz Sobczyk + Aneks do specustawy COVID-19 najnowszy komentarz do kodeksu pracy wraz z aneksem do specustawy


Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk + Aneks do specustawy COVID-19 najnowszy komentarz do kodeksu pracy wraz z aneksem do specustawy

Arkadiusz Sobczyk

Komentarz do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, będące doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny. Przedmiotowa ustawa stanowi kompleksową i wycz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0,00 zł 0

Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

Jakub Stelina

W książce z prawa pracy w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.: - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy, - zasady i źródła prawa pracy, - nawiązanie umownego stosunku pracy i jego charakter prawny, - ustanie i zmiany stosunku pracy, - pozaumowne stosunki pracy, - elastyczne formy zatrudnienia.Podręcznik Prawo pracy adresowany jest do studentów szkół wyższych oraz osób zajmujących się

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk

Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.Najbardziej aktualny stan prawny na 2018 rok.Komentarz do kodeksu pracy zawiera omówienie zmian wynikających

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo urzędnicze

Prawo urzędnicze Stelina

Jakub Stelina

W podręczniku omówiono polskie regulacje prawne odnoszące się do statusu zawodowego osób zatrudnionych w administracji państwowej na stanowiskach urzędniczych. W doktrynie normy prawne z tego zakresu określa się mianem prawa urzędniczego. Prawo to nie jest odrębną gałęzią prawa, lecz zgodnie z przeważającym stanowiskiem doktryny wchodzi w skład prawa pracy. Składają się na nie obecnie trzy osobne segmenty zatrudnienia w admnistracji publicznej: samorządowej, rządowej oraz

Wydawnictwo: C.H. Beck

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Jakub Stelina

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich. Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania zbiorowego prawa zatrudnienia. W książce przedstawiono najbardziej aktualne stanowisko w kluczowych zagadnieniach dotyczących zbiorowego prawa zatrudnienia, wynikaj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Stosunek służbowy Tom 11 System Prawa Administracyjnego

Stosunek służbowy Tom 11 System Prawa Administracyjnego

Tadeusz Kuczyński

W opracowaniu szczegółowo omówione zostały: pojęcie, geneza, przedmiot oraz źródła prawa stosunków służbowych w administracji. Autorzy poddali wnikliwej analizie problematykę nawiązania, zmiany i ustania stosunku służbowego, a także wyczerpująco omówili uprawnienia pracownika i funkcjonariusza w razie naruszenia przez służbodawcę przepisów o wygaśnięciu stosunku służbowego. W publikacji przedstawiono także uprawnienia, obowiązki, a także zakres odpowiedzialności

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks pracy Komentarz 2020

Kodeks pracy Komentarz 2020

Arkadiusz Sobczyk

Książka napisana przejrzystym językiem, które będzie doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważnieszych aktów wykonawczych do KP, a także analizę najnowszego orzecznictwa z tej tematyki oraz poglądów doktryny. Komentarz sczegółowo objaśnia:- prawa i obowiazki pracowników oraz pracodawców,- stosunek pracy,- wynagrodzenia,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck