Jan Barcz

- Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji


Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

Jan Barcz

W książce z prawa unii europejskiej przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w umocnieniu dynamiki i efektywności procesu integracji. Zaprezentowano również tak istotne zagadnienia, w jaki sposób rozpoczynający się proces występowania Zjednoczonego Królestwa z UE (brexit) czy coraz c

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Zarys prawa Kuciński

Zarys prawa Kuciński

Jerzy Kuciński

Publikacja z zarysu prawa skierowana jest do studentów szkół ekonomicznych, biznesu, administracji i zarządzania, marketingu, dla kierunków socjologii, dziennikarstwa, politologii, a także do tych wszystkich, którzy chcą wzbogacić swą ogólną wiedzę o podstawy prawa. Książka Zarys Prawa omawia najważniejsze prawa: konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, cywilnego i prawa pracy. Autorzy książki wyłożyli także podstawy wiedzy o prawie Unii Europejskiej, przybliżając Czyt

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustrój Unii Europejskiej

Ustrój Unii Europejskiej

Jan Barcz

Niniejsza publikacja Ustrój Unii Europejskiej stanowi łączne wydanie kilku tomów cyklu serii podręczników System prawa Unii Europejskiej, wydawanych pod redakcją naukową prof. Jana Barcza. Czytelnik otrzymuje usystematyzowany cykl pogłębionych studiów napisanych w sposób przejrzysty i zrozumiały dotyczących poszczególnych dziedzin ustroju Unii Europejskich. Książka może służyć studentom różnych kierunków, zwłaszcza prawa, ale również administracji, zarządzania, europe

Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy

Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Jan Barcz

Niniejsze, drugie wydanie podręcznika Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej ukazuje w szerokim kontekście zmian politycznych w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu oraz reformy Unii sfinalizowanej w Traktacie z Lizbony dostosowania i reformy ustrojowe, jakie dokonały się w Polsce w ostatnich latach w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Analizie poddano dostosowania ustrojowo-konstytucyjne, ewolucję mechanizmu zarządzania sprawami Unii na szczeblu rządowym, nowe

Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy

Unia Europejska na rozstajach

Unia Europejska na rozstajach

Jan Barcz

Drugie wydanie niniejszej książki zostało przygotowane w listopadzie 2009 r., bezpośrednio po podpisaniu przez Prezydenta Czech ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego, gdy stało się jasne, że Traktat z Lizbony wejdzie w życie 1 grudnia 2009 r. Niemniej jednak podczas przygotowania tego wydania nie były jeszcze wynegocjowane środki implementacyjne dotyczące Traktatu z Lizbony. Szwecja, sprawująca w drugiej połowie 2009 r. Prezydencję w Radzie UE, przedłożyła jedynie sprawozdanie ze

Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy

Traktat z Lizbony

Traktat z Lizbony

Jan Barcz

Drugie wydanie Wyboru dokumentów - Podstawy prawne Unii Europejskiej zawiera zestaw podstawowych dokumentów, które są niezbędne dla celów edukacyjnych (dla wszystkich studiujących prawo UE i działanie Unii) jak też, które mogą być przydatne dla praktyków: urzędników, polityków, dyplomatów, biznesmenów i prawników, zajmujących się sprawami UE. Tomik Wyboru zawiera - w części pierwszej - teksty skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro

Wydawnictwo: Brak danych

Podstawy prawne Unii Europejskiej

Podstawy prawne Unii Europejskiej

Jan Barcz

Drugie wydanie Wyboru dokumentów – Podstawy prawne Unii Europejskiej, zawiera zestaw podstawowych dokumentów, niezbędnych do celów edukacyjnych (dla wszystkich studiujących prawo UE i działanie Unii). Dokumenty te mogą również stać się pomocą dla praktyków: urzędników, polityków, dyplomatów, biznesmenów i prawników, zajmujących się sprawami UE. Na dobór dokumentów zasadniczy wpływ miał los Traktatu z Lizbony. Podczas przygotowywania pierwszego wydania niniejszego Wybor

Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy

Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej

Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej

Jan Barcz

Uzyskanie przez Bułgarię i Rumunię członkostwa w UE odbyło się w cieniu ostatniej, dużej fali rozszerzenia w 2004 r. i z reguły traktowane jest jako jego składnik. Jest w tym dużo racji, bowiem Traktat z Nicei przygotował Unię od strony instytucjonalnej do działania w warunkach 27 państw członkowskich, a więc uwzględnił również członkostwo Bułgarii i Rumunii. W tym znaczeniu mówi się o dużym rozszerzeniu, obejmującym 12 państw, które uzyskały członkostwo w Unii 1 ma

Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy

Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Jan Barcz

W 2009 r. mija nie tylko pięć lat od chwili uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii, lecz przede wszystkim bez mała 20 lat od zwrotu polityczno-ustrojowego o znaczeniu kluczowym dla dalszego rozwoju naszego kraju. Wśród głównych kierunków polityki niepodległej Polski wyznaczonych przez premiera Tadeusza Mazowieckiego i ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego było zapewnienie dobrego sąsiedztwa (należy wziąć pod uwagę to, że na początku lat 90. XX wieku „zmi

Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy

System instytucjonalny Unii Europejskiej

System instytucjonalny Unii Europejskiej

Jan Barcz

Niniejszy podręcznik – System instytucjonalny Unii Europejskiej – zawiera wszechstronną prezentację instytucji, organów i agencji funkcjonujących w ramach trzech filarów Unii Europejskiej. Historię, strukturę wewnętrzną oraz kompetencje tych instytucji, organów i agencji omówiono z uwzględnieniem najnowszych dokumentów w tym zakresie oraz propozycji zawartych w Traktacie z Lizbony.

Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy