Jan Boć

- Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego Boć


Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego Boć

Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego Boć

Jan Boć

Prezentowany tom przedstawia przemyślenia będące wyrazem najnowszych nurtów i tendencji podejmowanych w nauce prawa administracyjnego. Studia, które oddajemy do rąk czytelników ukazują stan doktryny wobec najnowszych problemów i wyzwań współczesnej administracji. Doktryna została postawiona wobec nowych wyzwań związanych z pogorszeniem sytuacji gospodarczej, z przemianami współczesnej cywilizacji, coraz szerszym współdziałaniem w ramach struktur ponadpaństwowych i globalizac

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego

Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego

Jan Boć

Zaprezentowane w zbiorze teksty różnych autorów mają w pierwszej kolejności pomóc studentom studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych w zrozumieniu istoty wielowymiarowej natury organizacji społeczeństwa obywatelskiego, złożoności procesów determinujących ich ewolucję oraz przez nią kształtowanych. Intencją naszą jest pokazanie stanowisk i opinii na temat prawnych ram działalności instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wszystkie te motywacje znalazły odzwie

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Nauka administracji Boć

Nauka administracji Boć

Jan Boć

Naukowe opracowanie administracji publicznej pojmowanej jako ustrojowo prawna funkcja państwa i samorządu terytorialnego. Jej autorzy pojmują administrację publiczną jako funkcję polegającą na wykonywaniu zadań publicznych kwalifikowanych w kategoriach obowiązku prawnego, nie zaś socjologicznie czy politycznie. Ujęcie to wyrasta z konstytucyjnej przesłanki sytuującej administrację publiczną w obrębie władzy publicznej wykonawczej. Doskonały układ pracy tworzy ramę konstrukcy

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Prawo administracyjne Konserwatoria ćwiczenia

Prawo administracyjne Konserwatoria ćwiczenia

Jan Boć

Prawo administracyjne Konserwatoria ćwiczenia Boć. Główne tematy poruszane w podręczniku z prawa administracyjnego to: - pojęcie Administracji i prawa administracyjnego,- źródła Prawa Administracyjnego, - organizacja Administracji- prawne formy działania- kontrola prawna administracji - prawo osobowe obywateli - kontrola prawna administracji - informatyzacja administracji publicznej

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Model państwa regionalnego w Unii Europejskiej: we Włoszech i w Hiszpanii

Model państwa regionalnego w Unii Europejskiej: we Włoszech i w Hiszpanii

Jan Boć

We współczesnej Europie, a zwłaszcza w Unii Europejskiej, regiony i regionalizacja są nieodłącznymi składnikami zjawiska decentralizacji w państwie. Niektóre regiony dysponują rozległymi, nieraz autonomicznymi kompetencjami. Podkreśla się, że stanowią one nie tylko istotny element samorządu terytorialnego, ale jak w ustrojach federalnych, część składową struktury państwowej.

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech

Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech

Jan Boć

Jednym z najbardziej aktualnych a jednocześnie tradycyjnie wszechstronnie badanych i obszernie prawnie uregulowanych tematów jest ochrona powietrza wraz z problematyką zmian klimatu i instrumentów prawnych i ekonomicznych im przeciwdziałających w postaci handlu uprawnieniami emisyjnymi. Temu złożonemu teoretycznie i praktycznie trudnemu oraz nowemu w krajach Unii Europejskiej kompleksowi zagadnień poświęcone były dwa sympozja naukowe. Prezentowana książka w języku polskim nie zaw

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław