Jerzy Bieluk

- Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz


Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji Komentarz

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

Jerzy Bieluk

Komentarz o kształtowaniu ustroju rolnego skierowany jest do notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, osób zajmujących się prawem spadkowym oraz podziałem nieruchomości, do zarządów i pracowników spółek prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych. Ustawa przewiduje daleko idące ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi, najistotniejsze z nich to:- możliwość nabywania nieruchomości rolnych wyłącznie przez rolników indywidualnych;- wprowadzenie w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz

Kodeks cywilny Komentarz 2019 Załucki Stan prawny na 1.3.2019 roku

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu cywilnego na 2019 rok jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na tle stosowania przepisów KC w praktyce, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN, SA i TSUE, np. kwestie dotyczące: najmu o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Komentarz

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Komentarz

Jerzy Bieluk

Komentarz do ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), która wchodzi w życie 25.11.2018 r. - Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunków prawnych do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, przy uwzględnieniu, że przedsiębiorstwo należy postrzegać jako dobro prawne, a także wprowadza roz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism

Jerzy Bieluk

Książka Umowa o roboty budowlane. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism stanowi szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) uwzględniające nowelizację, która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r. oraz przepisów prawa zamówień publicznych dotyczących tej tematyki. Komentarz ma na celu ułatwienie zawierania umów o roboty budowlane o treści uwzględniającej rzeczywiste potrzeby uczestników procesu budowlane

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o lasach Komentarz

Ustawa o lasach Komentarz

Jerzy Bieluk

Praktyczny komentarz do ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), która stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących lasów.Komentarz uwzględnia zwłaszcza nowelizację dokonaną ustawą z 13.4.2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 586), która z dniem 30.4.2016 r. dodała art. 37a–37k, wprowadzając instrumenty prawne do nabywania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, gruntów leś

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rozliczenia związane ze spadkiem

Rozliczenia związane ze spadkiem

Jerzy Bieluk

Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących rozliczeń związanych ze spadkobraniem oraz procedury z tym związanej. Kolejne 2. wydanie publikacji opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz 2019

Jerzy Bieluk

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz 2019

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

Jerzy Bieluk

W 2016 roku wchodzą w życie bardzo istotne regulacje w zakresie informatyzacji prawa i postępowania cywilnego. W dniu 1 lipca tego roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 47), a w dniu 8 września 2018 r. – ustawa z 10 lipca 2015 o zmianie ustawy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

Jerzy Bieluk

Stan prawny na 1 stycznia 2013 roku. Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadziła regulacje sprzyjające poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałające nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, zapewniające prowadzenie gospodarstw przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. W pierwszym na rynku komentarzu do tej ustawy omówiono piruet nieruchomościami rolnymi, w tym m.in. ustawowe prawo pierwokupu przysługujące dzierżawcy nieruch

Wydawnictwo: LexisNexis Polska