Jerzy Bieluk

- Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus) Komentarz praktyczny z orzecznictwem


klauzula rebus sic stantibus

Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus) Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Jerzy Bieluk

Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus). Komentarz praktyczny to nowość na rynku wydawniczym, która w niezwykle jasny i praktyczny sposób rozwiąże problemy, jakie wiąże ze sobą nadzwyczajna zmiana stosunków społecznych, której istotność w najbliższym czasie będzie wzrastać z powodu epidemii Covid-19. Komentarz jest się długo wyczekiwaną odpowiedzią na wciąż powstające pytania dotyczące wpływu stanu pandemii na stosunki

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rozliczenia związane ze spadkiem

Rozliczenia związane ze spadkiem Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Jerzy Bieluk

Wydanie to jest wzbogacone o najnowsze orzecznictwo oraz poglądy doktryny, a także uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wynikające m.in. z ustawy z 26.4.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080), która dotyczy m.in. wyłączenia działu spadku, zniesienia współwłasności, sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym oraz w upadłości z szeregu rygorów ustawy, a także rozszerza katalog przypadków uprawniających do

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Komentarz

Kodeks cywilny Komentarz 2021 Beck Załucki

Mariusz Załucki

Komentarz do kodeksu cywilnego na 2021 rok jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na tle stosowania przepisów KC w praktyce, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN, SA i TSUE, np. kwestie dotyczące: najmu o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rękojmia i gwarancja w robotach budowlanych

Rękojmia i gwarancja w robotach budowlanych Komentarz praktyczny z orzecznictwem Przykłady klauzul umownych Wzory pism

Jerzy Bieluk

Pozycja ta stanowi obszerny, a zarazem praktyczny komentarz do najistotniejszych przepisów prawnych regulujących wspomniany problem. Wzbogacona o najnowsze, oraz najbardziej istotne dla tej materii orzecznictwo, a także liczne przykłady klauzul umownych, stanowi praktyczne opracowanie, które będzie przydatne zarówno dla praktyków, jak i teoretyków. Część I to praktyczny komentarz, w którym Autorzy, oprócz szczegółowego przybliżenia rękojmi i gwarancji, dokonali również ich p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism

Jerzy Bieluk

Komentarz ze wzorami pisma stanowi szczegółowe omówienie przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym, dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) oraz przepisów Prawa zamówień publicznych, zarówno ustawy z 2004 r., jak i uchwalonej w 2019 r., której przepisy wejdą w życie 1.1.2021 r. Komentarz uwzględnia przepisy przejściowe, które mają zastosowanie do umów zawartych przed wejściem w życie przepisów nowej ustawy - Prawa zamówień publicznych, według których do teg

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji Komentarz

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

Jerzy Bieluk

Komentarz o kształtowaniu ustroju rolnego skierowany jest do notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, osób zajmujących się prawem spadkowym oraz podziałem nieruchomości, do zarządów i pracowników spółek prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych. Ustawa przewiduje daleko idące ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi, najistotniejsze z nich to:- możliwość nabywania nieruchomości rolnych wyłącznie przez rolników indywidualnych;- wprowadzenie w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Komentarz

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Komentarz

Jerzy Bieluk

Komentarz do ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), która wchodzi w życie 25.11.2018 r. - Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunków prawnych do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, przy uwzględnieniu, że przedsiębiorstwo należy postrzegać jako dobro prawne, a także wprowadza roz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o lasach Komentarz

Ustawa o lasach Komentarz

Jerzy Bieluk

Praktyczny komentarz do ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), która stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących lasów.Komentarz uwzględnia zwłaszcza nowelizację dokonaną ustawą z 13.4.2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 586), która z dniem 30.4.2016 r. dodała art. 37a–37k, wprowadzając instrumenty prawne do nabywania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, gruntów leś

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz 2020

Jerzy Bieluk

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz 2019

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

Jerzy Bieluk

W 2016 roku wchodzą w życie bardzo istotne regulacje w zakresie informatyzacji prawa i postępowania cywilnego. W dniu 1 lipca tego roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 47), a w dniu 8 września 2018 r. – ustawa z 10 lipca 2015 o zmianie ustawy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda