Jerzy Skorupka

- Proces karny Skorupka podstawy procesu karnego


Proces karny Skorupka

Proces karny Skorupka podstawy procesu karnego

Dagmara Gruszecka

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:- zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości;- przebieg postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach;- źródła i systemowość prawa karnego procesowego;- formy, model i konstrukcję procesu karnego;- jego wszczęcie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Komentarze Kodeksowe

Komentarz w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPK z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu usprawnienie postępowania karnego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

System Prawa Karnego Procesowego Tom 1

System Prawa Karnego Procesowego Tom VIII Dowody Część 1 i 2

Jerzy Skorupka

System Prawa Karnego Procesowego Tom VIII Dowody Część 1 i 2. Ósmy tom Systemu Prawa Karnego Procesowego został poświęcony zagadnieniom dowodowym, które w nauce procesu karnego zaliczane są nie tylko do najważniejszych, ale także skomplikowanych i kontrowersyjnych. Dość powiedzieć, że sporne są pojęcia dowodu i dowodzenia. Nie ma zgody co do systematyki dowodów oraz ich nazw. Dyskusyjne są kryteria wyróżnienia poszczególnych rodzajów dowodów. Liczne polemiki wywołuje kwe

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

Marek Bojarski

Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa karnego prezentuje w sposób wyczerpujący problematykę prawa karnego skarbowego, prawa karnego wojskowego oraz pozakodeksowego prawa karnego.W niniejszej publikacji, składającej się z 11 rozdziałów kompleksowo i precyzyjnie, w oparciu o najnowszy stan prawny (ale również dokonując analizy prawno-porównawczej) i aktualne orzecznictwo, a także poglądy doktryny omówiona został

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Violetta Konarska Wrzosek

Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzielają wielu praktycznych wskazówek, w przypadku kwestii spornych proponują własne rozwiązania ze stosownym uzasadnieniem, ponadto uwzględniają w niezbędnym zakresie elementy metodyki pracy przedstawicieli niektórych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania karnego Komentarz 2019

Kodeks postępowania karnego Komentarz 2020

Komentarze Kodeksowe

Komentarz jako jedyny na rynku zawiera omówienie zmian wynikających z obszernej nowelizacji Kodeksu karnego (Druk sejmowy Nr 2393), która wejdzie w życie 1.7.2015 r., i która nowelizuje nie tylko KPK, ale także częściowo nowelę do KPK z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247). Zmiany z tej noweli wprowadzają na grunt prawa procesowego stosowanie znowelizowanych instytucji prawa materialnego, a także dotyczą m.in.: - inicjatywy dowodowej sądu,- zakresu przeprowadzania dowodów na e

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka 2020

Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu postępowania karnego uwzględnia wszechstronny dorobek doktryny i judykatury, piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie postępowania karnego. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejsza publikacja wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Prawo karne gospodarcze Tom 10 System Prawa Handlowego

Prawo karne gospodarcze Tom 10 System Prawa Handlowego

System Prawa Handlowego

Tom 10, uwzględniający najnowsze zmiany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego, stanowi kompendium wiedzy na ten temat przydatnej osobom obsługującym podmioty gospodarcze, w szczególności spółki prawa handlowego. Publikacja Prawo karne gospodarcze zawiera szczegółowy opis podstaw odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym. Pierwsza część zawiera omówienie źródeł prawa karnego gospodarczego, jego funkcji oraz wyjaśnia specyfikę prawa karnego gospodarczego, w tym – spe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Wojciech Jasiński

Autorzy analizują relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Autorzy odpowiadają na pytania:- Czy zasadne jest rozróżnianie pojęć "ciężar dowodu" i "obowiązek dowodzenia"?- Czy dopuszczalne jest odwrócenie ciężaru dowodu?- Czy odwrócenie ciężaru dowodu jest zgodne z zasadą domniemania niewinności?Książka przeznaczona jest dla adwokatów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

Jerzy Skorupka

Prezentowany Komentarz jest kompleksowym opracowaniem wszystkich zagadnień występujących na tle stosowania ustawy z 17.6.2004 rok o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora oraz w postępowaniu sądowym.Autorzy omawiają genezę oraz znaczenie poszczególnych przepisów ustawy,dokonując wykładni uwzględniającej dorobek doktryny postępowania karnego i popartej autoryt

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck