Katarzyna Szaruga

- Operacje gospodarcze w praktyce księgowej


Operacje gospodarcze w praktyce księgowej

Operacje gospodarcze w praktyce księgowej

Katarzyna Szaruga

Wielowymiarowy komentarz, bogactwo przykładów, rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów – składają się na wyjątkowy przewodnik po operacjach gospodarczych występujących w każdej firmie. V wydanie, uaktualnione i poszerzone uwzględnia stan prawny na 1 kwietnia 2015 r. Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów. Ponad 140 schematów ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczy

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń Szaruga Seredyński Oddk

Katarzyna Szaruga

Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityki) rachunkowości w edytowalnym formacie, co umożliwia łatwe i szybkie sporządzenie własnej dokumentacji. Plik można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu oper

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Różnice kursowe Instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami

Różnice kursowe Instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami

Katarzyna Szaruga

Praktyczny instruktaż rozliczania i ujmowania w księgach różnic kursowych z uwzględnieniem rozbieżnych regulacji bilansowych i podatkowych. Transakcje w walutach obcych wymagają dla potrzeb ewidencji bilansowych i podatkowych, jak i sprawozdawczości finansowej przeliczenia na walutę polską. Kursy walut obcych w miarę upływu czasu podlegają wahaniom, wpływ tych zmian musi znaleźć odzwierciedlenie w ewidencji złotówkowej. Przeliczenie tej samej ilości waluty obcej po różnych k

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

Katarzyna Szaruga

Komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń nabytych przy realizacji wielu projektów z zakresu rachunkowości. Każdy artykuł ustawy jest komentowany z uwzględnieniem przepisów: - odpowiednich rozporządzeń wykonawczych wydanych do

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński 2020

Katarzyna Szaruga

Oprócz komentarza do poszczególnych artykułów ustawy o rachunkowości w publikacji zostały też zawarte liczne tabele i schematy oraz przede wszystkim przykłady pomagające zrozumieć dane zagadnienie, a także ułatwiające zastosowanie przepisu w praktyce. Jest to kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez praktyków – biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadcze

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Katarzyna Szaruga

Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. W publikacji:- omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (polityki) rachunkowości z bardzo szczegółowym wskazaniem obszarów i zagadnień istotnych do ujęcia w polityce rachunkowości,- komentarz do wytycznych MSR 8 dotyczący określania zasad (polityki) rachunkowości w jednostce,- wzorcowa dokumentacja zasad (polityki

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

Katarzyna Szaruga

Komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach, kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń nabytych przy realizacji wielu projektów z zakresu rachunkowości. Każdy artykuł ustawy jest komentowany z uwzględnieniem przepisów:- odpowiednich rozporządzeń wykonawczych wydanych do usta

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Leasing 2019

Leasing 2020

Jakub Kornacki

W publikacji zamieściliśmy aktualne regulacje dotyczące leasingu w świetle ustawy o rachunkowości, Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing , najem, dzierżawa ” oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 17 „Leasing” a także polskiego prawa podatkowego wraz z porównaniami i konsekwencjami wynikającymi z różnic w ujęciach. Opracowanie zawiera również informacje na temat nowych regulacji MSR które będą obowiązywać od 2019 roku.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

Katarzyna Szaruga

W książce zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także przyporządkowano konta do przykładowego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów w przypadku jednostek sporządzających spr

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Komentarz do ustawy o rachunkowości 2019

Komentarz do ustawy o rachunkowości 2020

Katarzyna Szaruga

W komentarzu uwzględniono zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 5 września 2014 r. odnoszące się do jednostek mikro oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także zmiany dotyczące MSSF (MSR 27, MSR 28, MSSF 9, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, MSSF 13), uwzględniono również wpływ nowych krajowych standardów rachunkowości (KSR 8, KSR 9). Komentarzowi do poszczególnych artykułów ustawy towarzyszą liczne tabele i schematy oraz przede wszystkim przykłady pomagające

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK